Uutiset

Työkoneet

Kaapelitöihin joustavuutta

Johtojen ja kaapeleiden sijoittamista tiealueelle halutaan nopeuttaa ja sujuvoittaa. Tästä syystä sähkö- ja telekaapeleiden sijoittamisessa tiealueella siirrytään osassa tilanteista ilmoitusmenettelyyn.

Liikennevirasto on antanut 15.8.2016 voimaan tulleen maantielain muutoksen nojalla määräyksen johtojen ja rakenteiden sijoittamisesta maantien tiealueelle. Määräystä sovelletaan maantielain perusteella tiealueelle sijoitettaviin rakenteisiin, rakennelmiin ja laitteisiin. Tällaisia ovat muun muassa sähkö-, tele-, vesihuolto-, hulevesi-, teollisuusjätevesi-, kaukolämpö-, kaukojäähdytys- ja kaasujohdot sekä niihin kuuluvat rakenteet ja laitteet. Sähkö- ja telekaapeleiden osalta määräys koskee ainoastaan lupahakemuksen tai ilmoituksen sisältöä, sähkö- ja telekaapeleiden ulkoisia suojarakenteita ja sijoittamista sekä työnaikaisia järjestelyjä ja johtojen siirtämistä.

Ilmoituksenvaraisissa toimenpiteissä ilmoitus on annettava viimeistään 21 päivää ennen toimenpiteen suunniteltua aloittamisajankohtaa. Lupahakemuksia ja ilmoituksia johtojen ja rakenteiden sijoittamisesta ottaa vastaan Pirkanmaan ELY -keskuksen kirjaamo. Johtojen ja rakenteiden sijoittamista koskeva lupahakemus tai ilmoitus tehdään ensisijaisesti käyttäen ELY -keskuksen verkkosivuilta löytyvää sähköistä lomaketta. Lupien ja ilmoitusten käsittely on maksuasetuksen mukaan maksullista.

Ilmoitusmenettelyn ja määräyksen tavoitteena on sujuvuuden ja turvallisuuden lisääminen. Liikenneviraston määräyksellä pyritään muun muassa vähentämään liikenteelle ja tiealueella työskenteleville aiheutuvaa vaaraa, tienpidolle aiheutuvaa haittaa ja ympäristölle tulevaa vahinkoa. Lisäksi määräyksen avulla halutaan vähentää esteitä myöhempien vastaavien rakenteiden, rakennelmien ja laitteiden sijoittamiselle. Määräyksessä annetaan tarkempia määräyksiä muun muassa uusien johtojen ja rakenteiden suunnittelusta ja sijoittamisesta, liikennejärjestelyistä, lupamenettelystä, kaapelien ja ilmajohtojen ilmoitusmenettelystä sekä johtojen siirtoja koskevasta menettelystä ja siirtokustannusten korvaamisesta.

Osassa tilanteista on mahdollista siirtyä ilmoitusmenettelyyn maantielain muutoksen ansiosta. Maantielain mukaisesti rakenteiden, rakennelmien ja laitteiden sijoittaminen tiealueelle edellyttää edelleen pääsääntöisesti lupaa.

Määräykset löytyvät Liikenneviraston verkkosivuilta tästä.

Lue seuraavaksi