Uutiset

Työkoneet

Destian liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat

Destian tilinpäätöstiedotteessa kerrotaan, että vuoden 2016 liikevaihto oli 493,2 miljoonaa euroa, missä nousua 6,6 prosenttia vuoteen 2015 verrattuna. Tuolloin liikevaihtoa kertyi 462,8 miljoonaa euroa. Liikevoitto vuodelta 2016 on 14,1 miljoonaa, kun se vuotta aiemmin oli 12,9. Tilauskanta vuoden 2016 lopussa oli 708 miljoonaa euroa (717,4). Sijoitetun pääoman tuotoksi ilmoitetaan 11,1 (9,4) ja omavaraisuusasteeksi 33,5 prosenttia (31,2). Suluissa olevat luvut ovat vuodelta 2015. Kuluvan vuoden liikevaihdon arvioidaan nousevan hieman viime vuoteen verrattuna.

Työturvallisuus koheni jälleen ja tapaturmataajuus 5,9 on uusi vuositason ennätys.

”Destian vuosi 2016 sujui edellisvuotta paremmin. Rakentaminen toimialana piristi koko Suomen taloutta. Infra-alan markkinassa oli edellisvuoden lopulla nähtävissä hienoisia

Hannu Leinonen

elpymisen merkkejä pitkän taloudellisen taantuman jälkeen, ja positiivinen suuntaus vahvistui päättyneen vuoden aikana. Tämä vaikutti positiivisesti Destian liikevaihdon kehitykseen. Markkinan elpyminen edesauttoi myös tilauskantamme varmistamista ja onnistuimmekin pitämään sen edelleen hyvällä tasolla. Kokonaiskysynnän elpymisestä huolimatta kilpailutilanne jatkui haastavana tiukan tarjouskilpailun vuoksi”, kommentoi tilinpäätöstä Destian toimitusjohtaja Hannu Leinonen.

”Vahvat panostuksemme henkilöstön osaamisen ja asiakastyön sekä työturvallisuuden kehittämiseksi ovat tuottaneet tulosta. Panostuksemme asiakastyöhön näkyvät ennen kaikkea asiakkaiden tyytyväisyyden parantumisena. Olemme määrätietoisesti kehittäneet työturvallisuutta, ja saavutimme päättyneenä vuotena erinomaisen tason: 5,9 työtapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden. Jatkoimme myös voimakkaasti toimintamme digitalisoimista sekä mallipohjaisen tuotannon ja työkoneautomaation kehittämistä.”

”Destian vuoteen 2022 ulottuva strategia on jaettu kolmeen kolmivuotiseen liiketoimintakauteen. Vuosi 2016 päätti ensimmäisen kolmivuotisen liiketoimintasuunnitelmakauden. Päättyneen kauden kasvukärjistä ratarakentaminen ja -kunnossapito sekä kalliorakentaminen  vahvistivat markkina-asemaansa suunnitelman mukaan. Erityisen tyytyväisiä olemme menestymisestämme ratakunnossapidossa.  Tavoite on aseman vakiinnuttaminen näissä kasvukärjissä. Energiainfrassa jatkamme työtämme markkina-aseman vahvistamiseksi”, lopettaa Leinonen.

Näkymät vuodelle 2017

”Suomen talouden myönteinen kehitys jatkuu ja positiivinen vire näkyy myös rakennusalan toimintaympäristössä. Infrarakentamisen kysyntä kasvanee hieman edellisvuodesta johtuen muutamista suurista yksityisen ja julkisen sektorin hankkeista sekä valtion ilmoittamasta lisärahoituksesta infra-alan perusväylänpitoon ja korjausvelan vähentämiseen. Destian tilauskanta sekä asiakastyön ja projektinhallinnan parantamiseksi tehdyt toimenpiteet antavat hyvän perustan kannattavuuden ja kassavirran säilymiselle hyvällä tasolla jatkossa”, todetaan tiedotteessa.

Destia Group Oyj:n FAS:n mukainen tilikauden tappio oli 364 899,80 euroa, joka ehdotetaan kirjattavaksi edellisten tilikausien voitto -tilille. Destia Group Oyj:n jakokelpoiset varat ovat yhteensä 50 519 903,30 euroa, sisältäen sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston 53 000 000 euroa.

Destia Group Oyj:n hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa eikä pääoman palautusta.

Lue seuraavaksi