Uutiset

Yleinen

Traktorilla kuormansiirrossa

Traktoriurakoitsijat tekevät yleensä työkonetöitä eli traktorilla pukataan lunta, irrotetaan polannetta, muokataan maata, kylvetään, kuormataan etukuormaimella, tasataan maata perälevyllä, pyöritetään paineilmakompressoria tai sirkkeliä jne. Näissä töissä traktorilla ei kuljeteta mitään tavaraa. Traktorin tehtävä on vain olla voimakoneena työkoneen edessä, takana, alla tai päällä, liikuttaa työkonetta tai pyörittää työkonetta voimanulosottoakselilla tai hydrauliikalla.

Kun traktoriin kytketään perävaunu, ei pääsääntöisesti olla enää työkonetöissä. Tällaisia töitä ovat maan- tai lumen siirto, likakaivojen tyhjennys ja lietteen kuljetus puhdistamolle jne. Vain poikkeustapauksissa voidaan nämä työt tehdä polttoöljyllä. Useimmiten edellytetään polttoaineeksi dieseliä tai päivämaksun maksamista. Siirrettäessä tavaraa pelkästään polttoainesäännösten tunteminen ei riitä, vaan pitää tuntea myös tavaran kuljetusta, liikennöintiä koskevat lainkohdat. Kun kuljetetaan perävaunua ja etenkin jos siinä on tavaraa, ollaan kuljetustehtävissä ja tietyissä tapauksissa edellytetään liikennetraktoria ja liikennelu­paa.

Liikennöitkö luvatta?

Kun tavaraa kuljetetaan tiellä ja kuljetuksesta otetaan korvaus, vaaditaan pääsääntöisesti liikennelupa. Uusi tavaraliikennelaki tuli voimaan vuonna 2006, eikä se muuttanut tätä perusajatusta mitenkään. Laki siis koskee myös kuljetuksia, joita tehdään traktoreilla.
Kuitenkin laissa on muutamia poikkeuksia, jotka vaikuttavat siihen, vaaditanko lopulta liikennelupaa. Ja myös perussäädös on luettava huolella, jotta liikenneluvan tarve selviäisi. Lain mukaan siis tavaran kuljettaminen ajoneuvolla tiellä korvausta vastaan edellyttää lupaa.

Suljetulla alueella ei lupaa tarvita

Kaikki perussäädöksen kohdat on täytyttävä, jotta liikenne­lupaa vaadittaisiin. Siis pitää kuljettaa tavaraa, olla liikkeellä ajoneuvolla, ajettava tiellä ja otettava korvaus kuljetuksesta. Ja toisin sanoen, jos jokin näistä perusedellytyksistä ei täyty, ei lupaakaan tarvita.

Oleellista on siis esimerkiksi se, että kuljetus tapahtuu tiellä, joka on tarkoitettu yleiselle liikenteelle (lain valmistelutyössä hallituksen esityksen määritelmä). Eli jos kuljetusta tehdään vaikkapa pelkästään suljetulla alueella, ei liikenneluvan tarvetta ole. Toisaalta näissä tilanteissa ei sitten saa mistään syystä harhautua ajamaan yleiselle liikenteelle tarkoitetulla tiellä. Tai jos kuljetuksesta ei oteta korvausta, ei lupaakaan tarvita.

”Lain mukaan tavaran kuljettaminen ajoneuvolla tiellä korvausta vastaan edellyttää lupaa.”

Traktorikuljetukset

Tavaraliikennelain perussääntö sanoo, että luvan tarve on ajoneuvolla liikuttaessa. Tavaraliikennelaki määrittelee ajoneuvoiksi autot ja liikenne­traktorit. Tässä on sitten ensin huomioitava ajoneuvolain liikennetraktorin määritelmä, jonka mukaan myös muu traktori on liikennetraktori, jos sitä käytetään tavaran kuljetukseen kytkentämassaltaan yli 10 tonnin perävaunulla varustettuna. Toisaalta liikenne­traktoriksi ei kuitenkaan katsota edellä mainittua traktoriyhdistelmää, jota käytetään maa- ja metsätaloudessa.

Siis jos traktoriyhdistelmää käytetään siten, että sitä voidaan katsoa käytettäväksi maa- ja metsätaloudessa, se ei ole ajoneuvolain mukaan liikennetraktori, eikä siten ole myöskään tavaraliikennelain piirissä. Eli sille ei tarvita liikennelupaa. Mutta näin on vain maatalouden kuljetusten osalta.

Mikä on sitten maataloutta? Maatilatalouden tuloverolain mukaan maataloudella tarkoitetaan varsinaista maataloutta sekä sellaista erikoismaataloutta taikka maa- ja metsätalouteen liittyvää muuta toimintaa, jota ei ole pidettävä eri liikkeenä.

Liikenneluvan tarpeen osalta on huomattava, että kuljetustoiminta voi muodostaa oman liikkeensä, vaikkakin kuljetettaisiin maatalouden tuotteita. Missä tarkka raja luvanvaraisuuden osalta kulkee, on etukäteen mahdoton sanoa. Ja vaikka kuljetus muodostuisi omaksi liikkeekseen eli oltaisiin liikennetraktorilla liikkeellä, tavaraliikennelain mukaan tietyissä maa-, metsä-, eläin- tai kalatalouden kuljetuksissa liikennelupaa ei tarvita. Siitä tuonnempana tässä jutussa.

Näin on siis kun asiaa tarkastellaan maatalouden näkökulmasta. Mutta jos asiaa tarkastellaan urakoinnin näkökulmasta, tilanne on selvempi. Lähtökohta on se, että jos urakoitsija harjoittaa traktoriyhdistelmällä vaikkapa – pelkästään – maan ajoa yleisellä tiellä, kuljetukseen tarvitaan aina liikennelupa. Sillä ei ole merkitystä, ollaanko liikkeellä maataloustraktorilla, sillä ajoneuvolain mukaan kyseessä oleva kuljetuskin on liikennetraktorilla tapahtuva. Ja selvyyden vuoksi muualla kuin maatalouden lukuun tehtävä kuljetustoiminta traktoriyhdistelmällä vaatii yleisesti ottaen – yleensä – liikenneluvan, myös maatilatalouden harjoittajan suorittamana.

Poikkeus kokonaisurakan kuljetuksissa 

Tavaraliikennelaki listaa tyhjentävästi muutaman tilanteen, joissa tavaraliikennettä voidaan harjoittaa kuitenkin ilman liikennelupaa. Yleisin tilanne urakoinnin näkökulmasta lienee työurakoiden tai muiden sopimuksen kohteena olevien työkokonaisuuksien yhteyteen kuuluva tavaran kuljetus urakoitsijan tai muun suoritusvelvollisen hallinnassa olevalla ajoneuvolla, jos tiellä suoritetun kuljetuksen kuljetuskustannusten osuus on enintään 30 prosenttia urakasta tai työkokonaisuudesta.

Siis jos tehdään työurakkaa, jossa kuljetusten osuus urakan kokonaiskustannuksista jää maksimissaan 30 prosenttiin, voidaan kyseessä olevan urakan kuljetukset tehdä ilman liikennelupaa. Esimerkiksi maarakennusurakkaa, jossa urakoitsija sekä kaivaa että ajaa kaivetun maan pois työmaalta, voidaan maan kuljetus tehdä ilman liikennelupaa, jos kuljetusta ei ole yli 30 prosenttia ja jos kyse on työurakasta. Kuljetuksen prosenttilukuun lasketaan mukaan tiellä ajettavan kuljetuksen osuus sekä kuormauksen ja kuorman purun osuus.

Poikkeus maa- ja metsätalouden kuljetuksissa

Toinen poikkeustapaus, joka tuli uutena lakiin ja joka kiinnostanee monia tämän jutun lukijoita. Poikkeustapaus koskee maa-, metsä-, eläin- tai kalatalouden kuljetusta näiden alojen elinkeinonharjoittajan hallinnassa olevalla liikennetraktorilla 50 kilometrin etäisyydelle elinkeinonharjoittajan maa- ja metsätilasta taikka eläin- tai kalatalouden harjoittamispaikasta sekä koko tämän sijaintikunnan alueella.

Vaikka oltaisiin liikkeellä ajoneuvolain tarkoittamalla liikennetraktorilla, liikenne­lupaa ei siis tarvita, jos kuljetus on esimerkiksi maatalouden kuljetusta, kun liikkeellä ollaan elinkeinonharjoittajan omalla yhdistelmällä eikä kuljetus ulotu yli 50 kilometrin etäisyydelle. Tässä on huomattava, että kuljetustarkoitus on rajattu koskemaan vain maa-, metsä-, eläin- tai kalatalouden kuljetusta.

Hae liikennelupa, jos epäilyttää

Liikenneluvan hakeminen ei ole ylivoimainen tehtävä, se on syytä pitää mielessä. Jos tuntuu siltä, että liikennelupaa saatettaisiin tarvita, ei kannata uhrata turhaa energiaa miettimällä miten lupatarpeen voisi väistää. Kun käy lupakurssin ja hakee liikenneluvan, mahdollistuvat monenlaiset urakat.

Liikennelupaa haetaan lääninhallitukselta. Luvan myöntämisen edellytyksenä on muun muassa hyvämaineisuus sekä ammattipätevyys. Ammattipätevyys osoitetaan käymällä kuorma-autoilijoille tarkoitetusta kuukauden mittaisesta tavaraliikenteen yrittäjäkurssista viikon mittainen osuus. Kurssin jälkeen on tentti ja kun sen läpäisee, on ammattipätevyys osoitettu.

Kun ammattipätevyys on selvä ja lupaa varten on osoitettu vakavaraisuus sekä maine on kunnossa, hakemus vain lääniin ja paluupostissa tulee aikanaan vajaan 200 euron laskun lisäksi liikennöintiin oikeuttava liikennelupa.   

Teksti:
Ari Pihlajavaara,
Koneyrittäjien liitto

 

 

Lue seuraavaksi