Uutiset

Yleinen

Puuvarat mahdollistavat hakkuiden lisäyksen

Valtakunnan metsien 11. inventoinnin tulokset ovat valmistuneet. Tuoreimpien mittausten mukaan puuston määrä on 2,4 miljardia kuutiometriä ja vuotuinen kasvu 105,5 miljoonaa kuutiometriä. Metsien ikärakenne ja täysimääräinen puusto mahdollistavat kasvun hyvän tason. Edelliseen inventointiin verrattuna metsät ovat varttuneet – nuoria harvennusmetsiä on siirtynyt varttuneempiin kehitysvaiheisiin enemmän kuin viime vuosien hakkuiden tasolla on syntynyt nuoria metsiä.

Metsän monimuotoisuuden kannalta tärkeän lahopuuston määrä on kasvanut Etelä-Suomessa, mutta näyttäisi vähentyneen Pohjois-Suomessa viimeisen runsaan 10 vuoden aikana. Lahopuuston määrää on mitattu vasta 1990-luvun lopulta lähtien, kun metsien monimuotoisuudesta huolehtiminen nousi metsänhoidon tavoitteisiin. Vähintään polttopuuksi kelpaavan kuolleen puun määrää on Suomessa seurattu 1920-luvulta lähtien. Sen määrä on nyt sekä Etelä- että Pohjois-Suomessa suurempi kuin 1960-luvulla, jolloin kuollut puusto kerättiin metsistä hyvin tarkasti.

Suurin kestävä aines- ja energiapuukertymä kasvussa

Puuntuotannon metsämaalle laskettu suurin kestävä aines- ja energiapuun kertymän runkotilavuus on tällä hetkellä noin 81 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Sen ennakoidaan ylittävän 86 miljoonaa kuutiometriä vuodessa jo vuosina 2021–30. Kansallisen metsästrategian tavoite 80 miljoonan kuutiometrin runkopuun hakkuista vuonna 2025 on siis puuntuotannollisesti kestävä.

Metsäteollisuus käytti vuosina 2011–13 kotimaista ainespuun eli tukki- ja kuitupuun mitat täyttävää raakapuuta keskimäärin 53 miljoonaa kuutiometriä. Sellutehdassuunnitelmien toteuttaminen lisäisi havukuitupuun käyttöä jopa 14 miljoonaa kuutiometriä vuodessa vuoteen 2025 mennessä. Luonnonvarakeskuksen laskelmien mukaan kotimaisia hakkuita voidaan lisätä uutta kysyntää vastaavasti, mutta Etelä-Suomessa havukuitupuun lisäyksestä osa olisi kuusikuitua. On varauduttava siihen, että mäntykuidun kysynnän tyydyttämiseksi joudutaan hakkaamaan metsistä myös nykyistä enemmän mäntytukkia.

Vuoteen 2020 asetettu metsähakkeen 13,5 miljoonan kuutiometrin käyttötavoite lämmön- ja energiantuotannossa on myös mahdollista toteuttaa samanaikaisesti kasvavan ainespuun käytön kanssa, jos energiapuusta noin puolet korjataan hakkuutähteinä ja kantoina.

Taulukkoliite (Suomen metsävaratietoja ja suurin kestävä hakkuukertymäarvio vuosille 2011–2040)

Alueelliset hakkuumahdollisuusarviot: MELA Tulospalvelu TuPa

Lue seuraavaksi