Uutiset

Kuljetuskalusto

Yksityistiet suurempiin kokonaisuuksiin

Tiekunnista pitäisi pyrkiä muodostamaan suurempia kokonaisuuksia, tiestökuntia. Uudenlaisille tiepalveluyrityksille syntyisi mahdollisuuksia. Tiekunnille annettaisiin mahdollisuuksia hoitaa tienpidon lisäksi muitakin alueen ja osakaskiinteistöjen infrastruktuuriin liittyviä tehtäviä. Muun muassa tällaisia uudistuksia ehdottaa selvitysmies Esko Hämäläinen, joka on arvioinut liikenne- ja viestintäministeriön pyynnöstä yksityistielain uudistamistarpeita.

Uuden yksityistielain tulisi olla moderni ja selkeä ja sen pitäisi ottaa huomioon esim. erilaisten sähköisten palvelujen kehittyminen. Sen tulisi sisältää käytännönläheisiä, selkeitä säännöksiä yksityistien tekemisestä, kunnossapidosta, hallinnon järjestämisestä ja tienkäytöstä. Uutena asiakokonaisuutena yksityistielaissa tulisi säätää erilaisten johtojen ja kaapeleiden sijoittamisesta yksityiselle tiealueelle.

Valtio tai kunta voitaisiin ottaa tieosakkaaksi tapauksissa, joissa ne toiminnallaan ohjaavat säännöllistä liikennettä yksityistielle. Kuntien tielautakunnat lakkautettaisiin selvitysmiehen ehdotuksen mukaan. Kaikki toimitustehtävät siirrettäisiin Maanmittauslaitoksen tehtäväksi. Kuntien tehtävät vähenisivät jonkin verran.

Joustavuutta yksityistienpitoon

Tienpidon järjestämistapaa yksityisteillä tulisi joustavoittaa ja mahdollistaa myös uudenlaiset toimintamuodot. Valtion ja kuntien avustamasta tienpidosta olisi siirryttävä nykyistä selkeämmin tieosakkaiden ja muiden tienkäyttäjien maksamaan tienpitoon.

Yksityistiet ovat yksityisten kiinteistöjen liikennetarpeita varten perustettuja teitä. Yksityistienpidosta vastaavat tieosakkaat. Uuden yksityistielain tulisi korostaa näitä perusperiaatteita.

Tieosakkaiden päätösvaltaa yksityistiensä käytöstä ja säännöllisen käytön maksullisuudesta olisi selvitysmiehen arvion mukaan lisättävä. Satunnaisen ulkopuolisen tienkäytön tulisi kuitenkin säilyä pääsääntöisesti vapaana ja maksuttomana.

Uuden yksityistielain tulisi edistää entistä tehokkaampaa ja taloudellisempaa tienpitoa. Yksityistienpitoa ei jatkossa perustettaisi avustusten varaan. Investointiavustukset olisivat kuitenkin edelleen tarpeen. Yksityistiet tulisi luokitella uudella tavalla niiden yhteiskunnallisen merkityksen ja toiminnallisuuden perusteella. Tätä luokittelua käytettäisiin mm. investointiavustusten kohdentamisessa.

Yksityisteiden valtionavustusjärjestelmät tulisi selvitysmiehen mukaan yhdistää. Avustukset tulisi suunnata elinkeinoelämän ja asutuksen sekä palvelujen kannalta merkittäville yksityisteille ja suurten metsäalueiden runkoteille. Yksityistieasioiden ja yksityistielain siirtäminen maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalle tulisi selvittää.

Vuonna 2012 annetussa valtioneuvoston liikennepoliittisessa selonteossa todettiin, että vähäliikenteisen tieverkon avustusjärjestelmiä pitää tarkastella ja tieverkkojen hallintaa virtaviivaistaa. Keskeisinä toimenpiteinä todettiin yksityisteiden avustusjärjestelmien ja -periaatteiden selkiyttäminen ja lainsäädännön päivitys.

Lue seuraavaksi