Uutiset

Kuljetuskalusto

Yksityistienpitoon tarvitaan joustavuutta

Tienpidon järjestämistapaa yksityisteillä tulisi joustavoittaa ja mahdollistaa myös uudenlaiset toimintamuodot. Valtion ja kuntien avustamasta tienpidosta olisi siirryttävä nykyistä selkeämmin tieosakkaiden ja muiden tienkäyttäjien maksamaan tienpitoon.

Näin ehdottaa selvitysmies Esko Hämäläinen, joka on arvioinut liikenne- ja viestintäministeriön pyynnöstä yksityistielain uudistamistarpeita.

Yksityistiet ovat yksityisten kiinteistöjen liikennetarpeita varten perustettuja teitä. Yksityistienpidosta vastaavat tieosakkaat. Uuden yksityistielain tulisi korostaa näitä perusperiaatteita.

Tieosakkaiden päätösvaltaa yksityistiensä käytöstä ja säännöllisen käytön maksullisuudesta olisi selvitysmiehen arvion mukaan lisättävä. Satunnaisen ulkopuolisen tienkäytön tulisi kuitenkin säilyä pääsääntöisesti vapaana ja maksuttomana.

Uuden yksityistielain tulisi edistää entistä tehokkaampaa ja taloudellisempaa tienpitoa. Yksityistienpitoa ei jatkossa perustettaisi avustusten varaan. Investointiavustukset olisivat kuitenkin edelleen tarpeen. Yksityistiet tulisi luokitella uudella tavalla niiden yhteiskunnallisen merkityksen ja toiminnallisuuden perusteella. Tätä luokittelua käytettäisiin mm. investointiavustusten kohdentamisessa.

Yksityisteiden valtionavustusjärjestelmät tulisi selvitysmiehen mukaan yhdistää. Avustukset tulisi suunnata elinkeinoelämän ja asutuksen sekä palvelujen kannalta merkittäville yksityisteille ja suurten metsäalueiden runkoteille. Yksityistieasioiden ja yksityistielain siirtäminen maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalle tulisi selvittää.

Tiekunnista pitäisi pyrkiä muodostamaan suurempia kokonaisuuksia, tiestökuntia. Uudenlaisille tiepalveluyrityksille syntyisi mahdollisuuksia. Tiekunnille annettaisiin mahdollisuuksia hoitaa tienpidon lisäksi muitakin alueen ja osakaskiinteistöjen infrastruktuuriin liittyviä tehtäviä.

Valtio tai kunta voitaisiin ottaa tieosakkaaksi tapauksissa, joissa ne toiminnallaan ohjaavat säännöllistä liikennettä yksityistielle.

Uuden yksityistielain tulisi olla moderni ja selkeä ja sen pitäisi ottaa huomioon esim. erilaisten sähköisten palvelujen kehittyminen. Sen tulisi sisältää käytännönläheisiä, selkeitä säännöksiä yksityistien tekemisestä, kunnossapidosta, hallinnon järjestämisestä ja tienkäytöstä. Uutena asiakokonaisuutena yksityistielaissa tulisi säätää erilaisten johtojen ja kaapeleiden sijoittamisesta yksityiselle tiealueelle.

Kuntien tielautakunnat lakkautettaisiin selvitysmiehen ehdotuksen mukaan. Kaikki toimitustehtävät siirrettäisiin Maanmittauslaitoksen tehtäväksi. Kuntien tehtävät vähenisivät jonkin verran.

Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko pitää yksityistielain uudistamista välttämättömänä.

– Tämä selvitys sisältää lukuisia kehittämisehdotuksia, jotka tähtäävät tehokkaaseen tienpitoon. Alamme ministeriössä arvioida niitä, ja myös sitä millaisia lakimuutoksia ja kehittämistyötä ehdotukset edellyttävät ja millä aikataululla yksityistielain uudistus olisi mahdollista toteuttaa. Parhaillaan on käynnissä myös parlamentaarisen työryhmän työ liikenneverkon korjausvelan vähentämiseksi. Otamme huomioon nämä yksityistielain muutostarpeet siinäkin työssä, toteaa ministeri Risikko.

Vuonna 2012 annetussa valtioneuvoston liikennepoliittisessa selonteossa todettiin, että vähäliikenteisen tieverkon avustusjärjestelmiä pitää tarkastella ja tieverkkojen hallintaa virtaviivaistaa. Keskeisinä toimenpiteinä todettiin yksityisteiden avustusjärjestelmien ja -periaatteiden selkiyttäminen ja lainsäädännön päivitys.

TP

Lue seuraavaksi