Uutiset

Kuljetuskalusto

Vaarallisten aineiden kuljetusten valvonta kaipaa kokonaiskoordinaatiota

Ministeriö teetti vaarallisten aineiden kuljetusten valvontaa koskevan tutkimuksen, jossa koottiin yhteen nykyiset kaikkien kuljetusmuotojen valvonnasta vastaavat tahot ja näiden nykyiset käytännöt sekä selvitettiin toimijoiden tarpeet ja ehdotukset valvonnan kehittämiselle. Tutkimuksessa myös verrattiin suomalaisen VAK-valvonnan nykytilaa Alankomaihin, Iso-Britanniaan ja Ruotsiin. Vaarallisten aineiden kuljetukset palvelevat Suomen teollisuutta ja kuluttajia päivittäin. Vaarallisia aineita kuljetetaan vuosittain Suomessa miljoonia tonneja.

Kuljetuksen aikainen valvonta toimii, lähettäjien päässä puutteita

Tutkimuksen mukaan kaikkia kuljetusmuotoja koskevasta VAK-valvonnasta puuttuu yhteinen koordinaatio ja organisointi. Tutkimuksen mukaan koordinointivastuu sopisi luontevasti vuoden 2010 alussa aloittavalle Liikenteen turvallisuusvirastolle. Useat nykyisistä kuljetusmuotokohtaisista valvontaviranomaisista siirtyvät kyseiseen virastoon, mikä luo ainutlaatuisen tilaisuuden tehostaa nykyisiä käytäntöjä ja edistää rakentavaa tiedonvaihtoa.

Tutkimuksessa esitetään myös VAK-valvonnan laajentamista aineita lähettäviin ja vastaanottaviin yrityksiin. Vaarallisten aineiden kuljetusten aikainen valvonta ja vastuunjako on Suomessa toimivaa ja tehokasta. Heikoin kohta on kuljetusketjun alkupäässä eli aineita lähettävissä yrityksissä, joihin valvontaa kohdistuu hyvin vähän tai ei lainkaan.

Alkupään merkitys VAK-kuljetusketjulle on tärkeä, sillä lähettävä yritys luo pohjan kuljetuksen turvallisuudelle. Lähettäjän tehtävänä on luokitella, pakata ja merkitä aine oikein sekä toimittaa oikeat asiakirjat hyvissä ajoin kuljetuksen suorittajalle, jotta tällä on edellytykset turvalliselle kuljetukselle.

Parhaaksi erityisesti lähettäviä yrityksiä koskevaksi valvontamalliksi osoittautui ratkaisu, jossa Turvatekniikan keskus (Tukes) valvoisi VAK-toimintaa laitosvalvontansa piiriin kuuluvien yritysten osalta ja pelastustoimi muiden yritysten osalta. Kyseisillä viranomaisilla on paitsi osaamista turvallisuuden valvonnasta myös valmis yhteys valvonnan kohdeyrityksiin sekä valvontakäyntejä tekevä kenttäorganisaatio.

Valvontamallien toteutettavuutta tai kustannustehokkuutta ei arvioitu. Tulokset tarjoavat kuitenkin pohjan jatkoselvityksille ja tietoa VAK-valvonnan koordinointitehtävien suunnitteluun.

Vaarallisia aineita lähettäville yrityksille tutkimuksessa ehdotetaan turvallisuusneuvonantajan työn tukemista ja yritysten oman valvonnan kehittämistä. Tutkimushankkeessa tehty kansainvälinen tarkastelu osoitti, että tämä on myös kustannustehokkain tapa parantaa VAK-turvallisuutta.

Tutkimushankkeeseen osallistui vaarallisten aineiden kuljetuksia valvovien viranomaisten, aineita lähettävien ja vastaanottavien yritysten sekä kuljetuksia suorittavien yritysten edustajia. Lisäksi hankkeessa haastateltiin alan asiantuntijoita Alankomaissa, Isossa-Britanniassa ja Ruotsissa.

Lue seuraavaksi