Uutiset

Kuljetuskalusto

Lapin maanteiden talvihoito – muutoksia yksityistieliittymien aurauksessa

Uusissa kilpailutetuissa maanteiden hoitourakoissa Rovaniemen ja Pellon urakka-alueilla siirrytään Väyläviraston määrittämään valtakunnalliseen ohjeistukseen liittymien aurauksessa.

Tien sekä kävely- ja pyöräilyväylien välissä sijaitsevia yksityistie- ja katuliittymien osia aurataan enää hyvin harvoissa tapauksissa. Maantien ja pyörätien aurauksessa syntyvä aurausvalli poistetaan liittymistä ainoastaan silloin, kun väylä päättyy yksityistiehen tai kyse on kokoojaliittymästä, jolla ajoneuvoliikenne on sallittu. Muissa tapauksissa yksityistie- tai katuliittymän hoito kuuluu liittymän omistajalle maantien reunaan saakka. Nämä muutokset astuvat voimaan maanteiden hoitourakoiden kilpailutuksen tahtiin. Tästä talvesta lähtien muutos koskee siis uusia Rovaniemen ja Pellon hoitourakoiden alueita, joissa aurattavia liittymiä on aikaisemmin ollut noin 250 kappaletta.

Vuonna 2022 kilpailutetut maanteiden hoitourakat

Rovaniemen ja Pellon kilpailutetuissa hoitourakoissa jatkaa entiset urakoitsijat; Rovaniemellä Terranor Oy ja Pellossa YIT Suomi Oy. Urakat ovat viisivuotisia ja niiden tavoitehinnat ovat yhteensä noin 22,6 M€ (alv 0 %).

Vuonna 2018 kilpailutusten myötä voimaan tulleet uudet talvihoidon laatuvaatimukset ovat nyt voimassa koko Lapin alueella, lukuun ottamatta Kittilän urakka-aluetta, joka kilpailutetaan ensi vuonna. Uusien laatuvaatimusten mukaan alempien talvihoitoluokkien II ja III vaatimuksia on hieman kiristetty. Tienhiekoituksen toimenpideaika on lyhentynyt tunnilla ja myös aurauksen lähtökynnystä ja toimenpideaikaa on hieman tiukennettu. Talvihoitoluokka I on poistunut käytöstä ja nyt valtatie 4 Vikajärvelle saakka ja kantatie 79 Rovaniemeltä Sinettään saakka on talvihoitoluokassa Is, jossa laatuvaatimukset ovat hieman aikaisempaa tiukemmat.

Ajo-olosuhteet maanteillä hyvin erilaisia eriluokkaisilla teillä

Tien talvihoitoluokka ja sitä kautta talvihoidon laatuvaatimukset määräytyvät pääasiassa tien liikennemäärän mukaisesti. Myös olosuhteet, eli lähinnä talven kylmyys vaikuttaa asiaan. Vilkkaimmilla Is-luokan teillä, joita Lapissa on n. 270 km, pystytään tie pitämään sulana ja lähes paljaana suolalla. Suola vaatii kuitenkin lauhat olosuhteet ja riittävän liikennemäärän, joka pystyy kuivattamaan tienpinnan.

Hiihtosesonkina (helmi–huhtikuu), jolloin liikennemäärät kasvavat, talvihoitoluokkaa nostetaan Lapin alueen tiestöllä hiihtokeskusten läheisyydessä yhteensä 237 kilometrin matkalla.

Poronhoitoalueella suolan käyttöä pyritään minimoimaan, koska suola houkuttaa poroja tielle ja lisää onnettomuusriskiä. Myöskään tienkäyttäjät eivät toivo suolan käytön lisäämistä. Kevytpäällysteiset tiet eivät kestä suolan käyttöä ja niillä suolaa käytetäänkin mahdollisimman vähän. Lapissa keskeisin liukkauden torjunnan toimenpide onkin hiekoitus ja polanteen karhennus. Erityisesti syystalvella mustan jään aikaan, jolloin paljas päällystepinta jäätyy aamun tunteina, kannattaa olla varovainen.

Tienkäyttäjät varsin tyytyväisiä talvihoitoon

Väylävirasto tutkii tienkäyttäjien tyytyväisyyttä talvi- ja kesäaikaan. Tyytyväisyyteen vaikuttaa paljolti talven sääolosuhteet. Lapissa yksityisautoilijoista puolet on tyytyväisiä maanteiden talvihoitoon ja kolmannes tyytymättömiä. Raskaan liikenteen edustajista ainoastaan kolmannes on tyytyväisiä ja puolet tyytymättömiä.

Tienkäyttäjien palautteet ja ajantasainen kunnossapitotieto

Fintrafficin tieliikennekeskuksen Tienkäyttäjän linjalle (0200 2100) tulee Lapin alueelta vuosittain n. 3 000–10 000 kpl palautteita koskien akuutteja ongelmia tiestöllä. Suurin osa palautteista koskee liukkautta tai lumisuutta. Määrä vaihtelee suuresti riippuen sääolosuhteista.

Tienkäyttäjät voivat tarkistaa ajantasaisen kunnossapitotiedon valtakunnallisen Liikennetilanne sivuston kautta osoitteesta https://liikennetilanne.fintraffic.fi/kartta tai pohjoisen alueen oman palvelun kautta, jossa näkyy mitä tahansa tienkohtaa klikkaamalla kolme edellistä toimenpidettä: http://Office.autori.fi/public/alueurakat.


• Lue myös: Uudet maanteiden hoitourakoitsijat aloittavat Pohjois-Pohjanmaan alueurakoissa