Uutiset

Kuljetuskalusto

Alueellinen kuljetustuki jatkuu

Valtioneuvosto antoi 30.12. asetuksen alueellisesta kuljetustuesta vuosille 2020–2022. Kuljetustuen sisältö pysyy pääosin ennallaan aikaisempaan, vuosille 2018 ja 2019, annettuun kuljetustukiasetukseen verrattuna. Kuljetustuen tavoitteena on alentaa harvaan asutuilla alueilla toimivien yritysten pitkistä kuljetusmatkoista aiheutuvia lisäkustannuksia ja siten parantaa yritystoiminnan edellytyksiä näillä alueilla.

Kuljetustukea voidaan myöntää Suomessa tapahtuvista tavarankuljetuksista, kun tuote on valmistettu Lapin, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon tai Etelä-Savon maakunnan taikka Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan alueella.

Kuljetustuen tukitasot säilyvät ennallaan

Kuljetustuen suuruus on kuljetusmatkan pituudesta riippuen 9‒20 prosenttia maantie- tai rautatiekuljetuksen kuljetusmaksusta. Lyhin tukeen oikeuttava kuljetusmatka on 266 km. Jos kuljetuksesta myönnetään myös satamatoimintojen tukea, lyhin tukeen oikeuttava kuljetusmatka on 101 km. Satamatoimintojen tuki puolestaan määräytyy lähetyksen painon perusteella, ja sen suuruus on sataman sijainnista riippuen 2 euroa tai 1 euro tonnilta.

Kuljetustuki on harkinnanvarainen valtionavustus. Tuki voidaan jättää myöntämättä esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, jossa kyseessä ei katsota olevan varsinainen jalostettu tuote tai jalostusasteen ei katsota olevan riittävä, taikka jos tuen myöntämisellä katsottaisiin olevan muita kuin vähäistä suurempia kilpailua vääristäviä vaikutuksia.

Kuljetustuki on valtiontukea

Kuljetustuki on valtiontukea, jonka myöntämisessä on noudatettava Euroopan unionin valtiontukisääntöjä.

Vuoden 2020 talousarviossa alueelliselle kuljetustuelle on myönnetty kuuden miljoonan euron määräraha. Vuoden 2021 talousarvioesityksessä hallitus on esittänyt määrärahaksi niin ikään kuutta miljoonaa euroa.

Tukea saavia yrityksiä arvioidaan olevan yhteensä noin 240 kappaletta. Kuljetustukipäätösten tekeminen on keskitetty Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukseen.

Asetus astuu voimaan 1.1.2021.


Lue seuraavaksi