Uutiset

Autot

Miten ympäristökysymykset huomioidaan maanteiden talvikunnossapidossa?

Ympäristö otetaan huomioon talvikunnossapidossa mahdollisimman hyvin. Toimenpidetarpeita käydään yhdessä läpi ympäristöviranomaisten kanssa ja tilannetta seurataan aktiivisesti. Kaikki keinot ympäristön huomiointiin tienpidossa otetaan käyttöön mahdollisuuksien mukaan. Samaan aikaan varmistetaan myös tienkäyttäjien turvallisuus riittävällä liukkaudentorjunnalla. Suolankäyttöä rajoitetaan erityisesti tärkeillä pohjavesialueilla.

Talvikunnossapidossa tiellä liikkujien turvallisuuden kannalta avaintekijä on liukkaudentorjunta. Talvisuolan (yleensä natriumkloridia) ja hiekoitushiekan käytöllä parannetaan liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta. Natriumkloridin ja hiekan käytön kokonaismäärä tulee väistämättä kasvamaan liikenteen kasvun ja ilmastonmuutoksen aiheuttamien leutojen talvien vuoksi. Talvihoidon hoitoluokkamuutosten myötä suolauksen piirissä oleva tieverkko voi laajeta jonkin verran.

Suolankäytössä rajoituksia pohjavesialueilla

 • Kloridien käyttöä rajoitetaan edelleen tärkeillä pohjavesialueilla pohjaveden laadun suojelemiseksi, niin kuin on tähänkin saakka tehty.
 • Tärkeitä pohjavesialueita otetaan seurantaan lisää, ja formiaattikohteita lisätään hallitusti tarpeen mukaan.
 • Herkillä pohjavesialueilla, joilta puuttuvat toimivat suojaukset, kloridien korvaajina on kokeiltu biologisesti hajoavia formiaatteja, pisimpään kaliumformiaattia. Kokemukset ovat pääosin positiiviset. Laboratorio- ja kenttäkokeiden perusteella näyttäisi siltä, että myös natriumformiaatti soveltuu teiden liukkaudentorjuntaan eikä aiheuta ongelmia asfalttipäällysteille. Formiaattien käytöstä tullaan laatimaan tarkempaa ohjeistusta.
 • Pohjavesisuojauksia rakennetaan lähinnä suurimpien rakennushankkeiden yhteydessä.
 • Formiaattien korkean hinnan vuoksi niiden käyttökohteet ovat lähinnä pohjavesialueilla.

Suolan ja hiekan vaikutuksen tehostaminen

 • Liukkaudentorjuntasuola levitetään aina suolaliuoksella kostutettuna rakeisena suolana, tai pelkkänä puhtaana liuoksena. Natriumkloridin sijaan sallitaan käyttää myös kalsiumkloridia, mutta vain liuoksena pieninä annoksina ja rakeisen natriumkloridin kostutukseen. Kostutettu suola ja suolaliuos pysyvät paremmin tienpinnalla ja tehoavat kuivaa rakeista suolaa nopeammin.
 • Nykyisin talvisuolaa käytetään liukkauden torjuntaan jo ennakkoon, ei niinkään jo jäätyneiden polanteiden sulattamiseen. Tämä vähentää tarvittavaa suolan määrää.
 • Suolan käytön haittojen minimoinnissa auttavat myös suolauksen toimenpidetiheyden ja annostuksen optimointi, jolloin myös saadaan kuivempi ja tasalaatuisempi tienpinta.
 • Urakoitsijoilta edellytetään suolauksen osaamista ja tarkkuutta niin, että suolan käyttö pysyy hallinnassa liikenneturvallisuudesta tinkimättä.
 • Hiekoitushiekan pysyvyyttä ja vaikutusta vilkkaalla päällystetyllä tiellä voidaan parantaa sekoittamalla siihen pieni määrä suolaa.

Tiestön elinkaaren pidentäminen

Tiestön elinkaaren pidentämiseksi keskivilkkaat tiet jaetaan pääosin suolalla hoidettaviin (Ib) ja pääosin hiekalla hoidettaviin (Ic) teihin etenkin tien päällysteen mukaan. Näin varaudutaan paremmin nopeasti muuttuviin sääolosuhteisiin tiestöllä, joka kestää suolaa.

Huonosti suolaa kestävillä teillä käytetään hiekotusta, jolloin päällysteen elinkaari pitenee. Näin tarve ympäristöä rasittavaan tiestön uudelleen päällystämiseen ja korjaustoimenpiteisiin vähenee.

Tarkkuutta hiekoitukseen

Hiekoitushiekka lisää pölynmuodostusta ja samalla sen käyttö vähentää uusiutumattomia luonnonvaroja.

 • Hiekan kulutuksen ja toimenpiteen vaikutuksen keston kannalta ennakoivat peitteisen tienpinnan karhennustoimenpiteet ovat tärkeitä.
 • Hiekoitusmateriaalin oikealla valinnalla pyritään lisäämään hiekoituksesta saatavaa hyötyä ja vähentämään pölyhaittoja taajamissa. Hiekoitusmateriaalin poisto ajoitetaan mahdollisimman hyvin yhteensopivaksi maanteillä ja kaduilla.
 • Tien kulumisesta ja talvihiekoituksesta aiheutuvaa pölyämistä vähennetään valitsemalla kestäviä päällysteitä sekä puhdistamalla tiet hiekoitushiekasta riittävän aikaisin keväällä.

Aktiivinen seuranta

Tehostetaan seurantaa: Ympäristöraportoinnissa seurataan suolan käyttömääriä hoitoluokittain sekä hiekoitushiekan ja formiaattien käytön kokonaismäärää. Tien vaikutuspiirissä olevien pohjavesien tilaa seurataan valtakunnallisesti.

Kävelyn ja pyöräilyn tukeminen

Kävely- ja pyöräilyväylien laadukas kunnossapito ympäri vuoden lisää kävelyn ja pyöräilyn turvallisuutta, sujuvuutta ja houkuttelevuutta myös talvella. Kaupunkiseuduilla ja suuremmissa taajamissa uutena mahdollisuutena tuodaan mukaan ns. laatukäytävät. Kun mahdollista ja tarkoituksenmukaista on, voidaan määrittää valtion, ELY-keskusten, kaupunkien tai kuntien yhteistyönä laatukäytäviä, joilla toteutetaan tienpitäjästä riippumatonta talvihoitoa. Laatukäytävillä on suositeltavaa tavoitella korkeaa palvelutasoa, joka tukee kävelyn ja pyöräilyn edistämistä kulkumuotona.

Lue seuraavaksi