Uutiset

Työkoneet

Metsähaketuen rajaus riittämätön

Metsäenergiaa

Työ- ja elinkeinoministeriön esitys metsähakesähkötukea koskevaksi rajaukseksi ei ole Metsäteollisuus ry:n mielestä riittävä. Sen mukaan järeän puun hakkuukohteista korjatusta ainespuusta tuotetulle sähkölle ei ole perusteltua myöntää jatkossa tukea lainkaan. Tällöin tuki kohtelisi tasapuolisemmin puun eri käyttömuotoja ja parantaisi metsäteollisuuden investointiedellytyksiä Suomessa.

Metsäteollisuus esittää jalostuskelpoisen puun rajaamista kokonaan pois metsähakesähkötuen piiristä, koska se edistäisi metsään perustuvan biotalouden markkinaehtoista tuotantoa ja uusia investointeja. Tämä antaisi positiivisen signaalin, että valtio haluaa osaltaan turvata jalostavan teollisuuden raaka-ainepohjaa.

Metsähakesähkötukea koskeva kysymys on nähtävä merkittävänä teollisuuspoliittisena linjanvetona. Metsäteollisuuden kehityksen myötä Suomen kasvun kärkihankkeeksi valittu biotalous joko nousee tai kaatuu. Tukijärjestelmän on turvattava bioenergiaveturina toimivan metsäteollisuuden kilpailukykyä, mikä on edellytys uusiutuvan energian lisäämiselle sekä vero- ja vientitulojen kasvulle.

Kotimaisen puun tarve on metsäteollisuuden tiedossa olevien investointien myötä nousemassa ennätystasolle ja sen myötä kilpailu puumarkkinoilla kiristyy merkittävästi. Sekä puunjalostusta että bioenergian tuotantoa edistetään parhaiten kasvattamalla markkinoille tulevan puun kokonaismäärää ja huolehtimalla puumarkkinoiden toimivuudesta.

Uusiutuvan energian sekä metsähakkeen käyttötavoite saavutetaan ilman jalostuskelpoisen puun polton tukia. Metsäteollisuus ry vaatii, että metsähakesähkötuki on jatkossa kohdennettava jalostuskelpoisen puun sijasta sellaiseen energiapuuhun, jonka hyödyntämistä rajoittavat ja markkinoille tuloa heikentävät korkeat korjuu- ja kuljetuskustannukset – esimerkiksi hakkuutähteisiin, kantoihin ja nuorten metsien pienpuuhun.

Lue seuraavaksi