Uutiset

Työkoneet

Kotimaisia polttoaineita sähköntuotantoon

”Energiaomavaraisuuden parantaminen on ollut jo useamman hallituksen energia- ja ilmastopoliittisia tavoitteita. Asiassa on edetty milloin pitemmin, milloin lyhemmin askelin – ja joskus taka-askelinkin. Nyt ja varsinkin seuraavalla vaalikaudella tarvitaan isoja askeleita eteenpäin. Käytännössä tämä edellyttää sitä, että edistetään kotimaisten polttoaineiden käyttöä, raivataan esteet kotimaisilta sähköntuotantoinvestoinneilta ja korvataan fossiilisia polttoaineita sähköllä ja kaukolämmöllä liikenteessä, rakennusten lämmityksessä sekä teollisuuden prosesseissa”, Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Juha Naukkarinen sanoo.

”Viimeviikkoinen ministeri Vapaavuoren ja Rinteen sorvaama esitys turpeen verotuksen alentamisesta ja metsähakkeen tuen nostamisesta oli lyhyehkö askel, mutta tärkeä ja tervetullut sellainen. Samalla on kuitenkin syytä muistuttaa, että metsähakkeen tuen uusi kohdentaminen tai rajaus pitää harkita tarkkaan, sillä olemme huolissamme mahdollisen rajauksen vaikutuksista metsähakkeen saatavuuteen ja käyttöön sähkön- ja lämmöntuotannossa.”

Energiantuotannossa käytettävien polttoaineiden kohdalla kannattaa nyt ja tulevaisuudessakin hyödyntää kotimaisia vaihtoehtoja. Puu ja turve edistävät paitsi työllisyyttä myös parantavat kauppatasetta, kun niillä korvataan ulkomailta tuotavia fossiilisia polttoaineita. Turpeen veron alentamisen ja metsähakkeen tuon nostamisen lisäksi onkin edistettävä myös energianpuun saatavuutta ensiharvennuskohteista ja kehitettävä energiapuumarkkinoita sekä nopeutettava turvetuotantoalueiden luvituskäsittelyjä.

Riittävän sähköntuotantokapasiteetin varmistaminen ensiarvoisen tärkeää

Sähköntuontimme on pysynyt jo pitkään huolestuttavan korkealla tasolla; 15–20 prosentissa sähkön kokonaishankinnasta. Se on näkynyt viime aikoina markkinahinnassakin, kun Suomen aluehinta on ollut jopa 25 prosenttia korkeampi kuin systeemihinta ja myös selvästi Ruotsin aluehintoja korkeampi.

”Nyt olisi päästävä sanoista tekoihin ja varmistettava edellytykset toteuttaa markkinaperusteisia sähköntuotantoinvestointeja. Sähkön tuotantokapasiteetti on jo nyt jäänyt huippukysynnästä jälkeen. Ilman merkittäviä lisäinvestointeja Suomen tuotantokapasiteettiin tulee entistä suurempi vajaus suhteessa kysyntään jo keskipitkällä aikavälillä”, Naukkarinen sanoo.

Naukkarisen mukaan on tärkeää, että tämä otetaan huomioon myös eduskunnassa, kun se päättää joulukuussa Fennovoiman periaatepäätösluvasta.

Tuulivoimahankkeet ovat viime ja tänä vuonna lähteneet liikkeelle myönteisellä tavalla, mutta niiden etenemistä haittaavat yhä liian monimutkaiset ja raskaat kaavoitus- ja luvitusmenettelyt. Hallinnollisten esteiden raivaamiseksi olisikin tärkeää löytää ratkaisuja Tarastin selvitystyön pohjalta.

Samat esteet koettelevat myös vesivoiman lisärakentamista, jossa on voitu keskittyä vain tehonkorotuksiin. Vesivoimaa kuitenkin tarvitaan säätökykyisyytensä vuoksi ja siksi myös uudelle vesivoimalle pitäisi antaa mahdollisuus, kunhan se tehdään ympäristöllisesti hyväksyttävällä tavalla.

Lue seuraavaksi