Uutiset

Työkoneet

Hakkeen tukirajoitukset oudoksuttavat

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) lakiesitys metsähakkeella tuotetun sähkön tuotantotuesta vaarantaisi metsäenergian käytön kasvun. Esitys jakaisi tuen kahteen luokkaan, lisäisi byrokratiaa ja vaarantaisi metsäenergiamarkkinoiden toimivuuden. Bioenergia ry (lausunto), Energiateollisuus ry (lausunto), Koneyrittäjät (lausunto) ja MTK oudoksuvat ministeriön esitystä, koska eri selvitysten mukaan puuta riittää niin teollisuus- kuin energiakäyttöön.

TEM on esittänyt uusiutuvan energian tuotantotukilakiin muutoksen, jotta metsäteollisuuden ainespuun saatavuus ei vaarantuisi. Järjestöt pitävät esitettyä huolta aiheettomana ja huomauttavat, että lakimuutos olisi monin tavoin ongelmallinen.

”Arviomme on, että esitetty muutos vähentäisi metsähakkeen käyttöä sähköntuotannossa jopa nykytasolta ja johtaisi näin kivihiilen käytön kasvuun. Uusi menettely toisi paljon lisäbyrokratiaa ja kustannuksia ja uhkaisi keskittää metsäenergian hankintaa vain suurille toimijoille”, toteaa Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Juha Naukkarinen.

Maa- ja metsätaloustuottajien puheenjohtaja Juha Marttila toteaa, että puuta riittää niin metsäteollisuuden kuin energiantuottajienkin tarpeisiin.

”Kaikki viimeaikaiset selvitykset ovat osoittaneet, että metsävaramme ovat voimakkaassa kasvussa ja puuta riittää niin ainespuuksi kuin energiaksi. Suurempi huoli on, että metsissä ei tehdä riittävästi metsänhoidollisia hakkuita ja että energiapuuta jää kasvavassa määrin metsiin.”

”TEM:n rajausesitys vaikeuttaisi käytännön energiapuun kauppaa, korjuuta, haketusta ja kuljetustoimintaa johtaen tehottomuuteen ja lisäkustannuksiin täten jopa vähentäen puun käyttöä energiantuotannossa”, toteaa Koneyrittäjien toimitusjohtaja Matti Peltola.

”Pelkomme on, että tämä on omiaan vähentämään niin metsänomistajien kuin puun käyttäjien kiinnostusta metsien täysimääräiseen käyttöön. Tämä heikentäisi kasvavaan puunkäyttöön investoineiden koneyritysten toimintaa.”

Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Jyrki Peisa korostaa, että kotimaisten polttoaineiden kilpailukyvystä tulee pitää huolta.

”Hallituksen esitys turpeen veron alentamiseksi ja metsähakkeen tuen korottamiseksi on erittäin tervetullut ja pitkään odotettu päätös. Se palauttaa kotimaisten polttoaineiden kilpailukykyä ja sitä kautta luo maahamme työtä ja toimeentuloa sekä parantaa kauppatasettamme.”

”TEM:n esitys rajata osa metsähakkeen tuesta alempaan tukiluokkaan vie kehitystä juuri päinvastaiseen suuntaan. Tämä uhkaa vaarantaa metsähakkeen lisäystavoitteet.”

Lue seuraavaksi