Uutiset

Työkoneet

GTK avasi ilmaisen Maankamara-palvelun

GTK:n Maankamara-karttapalvelu

Geologian tutkimuskeskus (GTK) on avannut ilmaisen Maankamara-nimisen karttapalvelun, jonka käyttöön riittää tavallinen nettiselain. Palvelussa yhdistyvät muun muassa tarkka korkeusmalliaineisto, maa- ja kallioperäkartat sekä ilmakuvat. Maankamara-palvelu korvaa GTK:n vanhan Geokartta-palvelun.

GTK on tuonut uuteen palveluun varjostustekniikan, jolla osoitettu korkokuvatieto nostaa maaperäkarttojen käyttöarvoa ja tekee kartoista paremmin itsensä selittäviä. Esimerkiksi kalliot ja harjut erottuvat helposti visuaalisesti ympäristöään korkeampina paikkoina.

Palvelu tarjoaa käyttöön portaattomasti skaalautuvan, parhaan mahdollisen saatavilla oleva aineiston aina kultakin alueelta. Useita karttatasoja voi olla auki samanaikaisesti. Karttanäkymän luettavuutta ja ymmärrettävyyttä voi parantaa säätämällä karttatasojen läpinäkyvyyttä.

Maankamara-palvelun pohjakartat ja ilmakuva-aineisto tulevat Maanmittauslaitokselta. Korkeusmalli- ja laserkeilausaineistojen lähtöaineisto on myös Maanmittauslaitoksen tuottamaa, mutta visualisointi on toteutettu GTK:ssa.

Palvelussa ovat nähtävissä maa- ja kallioperän yleiskarttojen sekä korkeusmallin lisäksi esimerkiksi hallinnolliset rajat, suojelualueet, kiinteistöt ja valuma-alueet.

Alasvetovalikosta on valittavissa 11 eri karttatasoa. Maaperäkartat ovat mittakaavoissa 1:1 000 000, 1:200 000, 1:50 000 ja 1:20 000, kallioperäkartat mittakaavoissa 1:1 000 000 ja 1:200 000. Muut karttatasot ovat meteoriitti-iskemät, tektoniset rakenteet, juonet, litologinen suuntaus ja siirrokset.

Lentokoneesta tehtävällä laserkeilauksella maanpinnasta pystytään tuottamaan erittäin tarkkaa 3D-kuvaa. Suomen maapinta-alasta 82 prosenttia on jo laserkeilattu, neljän vuoden päästä kaikki. GTK:n Maankamara-palvelussa kartoissa päästään siten jo valtaosassa Suomea 0,3 metrin korkeustarkkuuteen. Koko maan kattava korkeustiedon tarkkuus on tällä hetkellä 1,4 metriä.

Palvelu auttaa ymmärtämään ympäristöä ja luontoa

GTK on tehnyt Maankamara-palvelun kaikkien hyödynnettäväksi. Potentiaalisia käyttäjiä ovat esimerkiksi geoalan ammattilaiset, ympäristösektori, maa- ja metsätalous, kaavoittajat ja maankäytönsuunnittelijat, luontoharrastajat sekä maantieteen ja biologian opettajat.

Kansalaiset voivat havaita palvelusta kotiseutunsa pinnanmuodoista asioita, joita ei maastossa liikkuessaan muuten huomaa. Palvelusta pystyy katsomaan vaikkapa omat marja- tai metsämaansa. Palvelu auttaa myös esimerkiksi rinteiden jyrkkyyden arvioinnissa, mitä voi hyödyntää kulkukelpoisen retkeilyreitin suunnittelussa.

Maa- ja kivilajien sekä muodostumien havainnoinnin lisäksi kartoista on mahdollista havaita vaikkapa muinaisen asutuksen jälkiä. Maankamara-palvelua voi hyödyntää myös pelkän pohjakartan ja korkeusmallin kanssa ilman geologisia maa- ja kallioperätietoja.

Lue seuraavaksi