Uutiset

Työkoneet

Fixteri tehostaa pienpuun toimitusketjua

Fixteri Runko -ratkaisu perustuu pieniläpimittaisen runkopuun paalaamiseen hakkuun yhteydessä. Pienpuun paalaaminen yksinkertaistaa ja tehostaa puun kuljettamista ja nopeuttaa energiasisällön kannalta tärkeää kuivamista. Metsänomistajalle Fixteri-paalaus on siisti tapa lisätä tuottoja ja tehdä konkreettinen teko ilmaston hyväksi.

Fixteri-paalain mahdollistaa

Keskeinen osa Fixteri Runko -ratkaisua on Fixteri-paalain, joka on kehitetty juuri nuorten metsien kunnostuskohteista ja ensiharvennuksilta korjattavan kokopuun paalaukseen. Paalain voidaan asentaa joko uuteen tai käytettyyn alustakoneeseen ja se soveltuu sekä pyöräkoneen että tela-alustan päälle. Paalaimella voidaan tehdä sekä energia- että kuitupuupaaleja.

Toiminta on tehokasta, koska hakkuu ja paalaus tehdään samalla ajokerralla. Hakkuutyö toteutetaan joukkokäsittelynä ja puun pituuskatkonta tehdään automaattisesti paa-laimen syötössä. Paalaus tehostaa toimintaa ja hyödyttää kaikkia osapuolia myös korjuuketjun muissa vaiheissa.

Metsänomistaja hyötyy heti ja tulevaisuudessa

Metsänomistajalle Fixteri Runko -ratkaisu tarjoaa mahdollisuuden tehostaa nuorten metsien hoitoa tavalla, joka tarjoaa välittömiä etuja sen lisäksi, että ylimääräisen puuston korjaaminen mahdollistaa metsän hy-vän kasvun. Tarkassa korjuumenetelmässä osa oksista ja latvoista tulee runkojen mukaan paalattavaksi, mikä lisää hehtaarikohtaista poistumaa. Samalla jäljelle jää välittömästi siisti ja helppokulkuinen metsämaisema. Toisaalta paalausprosessissa ravinteikkaat neulaset ja lehdet irtoavat ja jäävät kasvavan metsän lannoitteeksi.

Paalauksen yhteydessä jokaisen paalin tuorepaino punnitaan ja kirjataan automaattisesti ennen paalin laskemista maahan. Näin sekä ostaja ja myyjä saavat heti paalauksen päätyttyä tarkan tiedon korjatun puun määrästä ja sen tuottamasta tulosta.

Puu kuivuu, varastoituu ja kulkee tehokkaasti

Puun hankkijalle on tärkeää, että paalaus parantaa pienpuun toimitusketjun kustannustehokkuutta monella tavalla. Paalauksessa puun pintaa rikotaan energiakäytön suhteen keskeisen kuivamisen edistämiseksi, minkä lisäksi runkopuusta koostuvan paalin rakenne mahdollistaa hyvin ilman läpi virtaamisen. Hyvä kuivuminen lisää energiasisältöä, mikä puolestaan alentaa raaka-aineen hankinnan ja kuljetusten kokonaiskustannuksia suhteessa tuotettua energiayksikköä kohti ja parantaa näin kannattavuutta.

Paalaaminen helpottaa puun käsittelyä sekä tehostaa tienvarsivarastointia ja kuljetuksia. Fixteri-paalien 2,6 m pituusmitta ja helppo käsiteltävyys mahdollistavat kaksin-/kolminkertaisesti irtojakeiden ajoa tehokkaamman metsäkuljetuksen.

Tienvarsivarastoinnissa riittää irtojakeisiin verrattuna puolta pienempi varastotila. Fixteri-paalattu pienpuu voidaan kuljettaa ainespuukuljetuksissa käytettävällä tukkiautokalustolla suoraan käyttöpaikalle tai terminaaliin. Energiapuupaalien murskauksen tapahtuessa vasta terminaalissa tai käyttöpaikalla vältytään haketuksessa syntyvältä varastohävikiltä sekä ympäristön roskaantumiselta. Pitkissä kuljetusmatkoissa paalit voidaan lastata myös junavaunuun tukki- ja kuitupuiden tapaan.

Kaksi paalia = yksi öljytynnyri

Ilmastonäkökulmasta Fixteri Runko -ratkaisu tarjoaa niin metsänomistajille kuin puunkäyttäjillekin mahdollisuuden vähentää ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä tehokkaalla tavalla. Kaksi Fixteri-paalia vastaavat energiasisällöltään yhtä 200 l tynnyriä kevyttä polttoöljyä – yhdeltä hehtaarilta saadaan uusiutuvaa energiaa Fixteri-korjuussa keskimäärin 60 m3 = 120 paalia = 60 öljytynnyriä = 12 000 l. Tehostuvan logistiikkaketjun avulla saadaan myös alennettua raaka-ainekuljetuksista aiheutuvia liikennepäästöjä ja vähennettyä niiden ilmastovaikutuksia.

Lue seuraavaksi