Uutiset

Yleinen

Biokaasusta ekologista energiaa

Biokaasua voidaan kuljettaa muoviputkea pitkin lähialueella ilman kallista kaukolämpöverkkoa ja käyttää lämmitykseen rakennuksissa. Kauemmaksi kaasua voidaan siirtää vaikka maakaasuverkkoa pitkin. Biokaasua voidaan käyttää myös vaikka autojen polttoaineena, kunhan jakelu saadaan kuntoon. Tällöin jakelu­piste voi olla vaikka biokaasulaitoksen ”nurkalla”.

Kaasuautot parantavat lähi-ilman laatua

Biokaasu ja maakaasu ovat päästöiltään puhtaita liikennepolttoaineita, koska niiden typenoksidi- ja pienhiukkaspäästöt ovat pienemmät kuin perinteisillä liikennepolttoaineilla. Erityisesti tiheästi asutuilla taajama- ja kaupunkialueilla tällä on huomattava merkitys paikallisilman laadulle. Euroopan Unioni on asettanut jäsenmailleen tavoitteen myös uusiutuvien polttoaineiden käytön lisäämisestä liikenteessä.

Biokaasu on 100 % kotimainen ja uusiutuva. Raaka-aineena käytettävä biomassa tulee pääasiassa maatalouden ja teollisuuden sivuvirroista sekä yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoilta.

Biokaasulla EU-tavoitteisiin liikenteessä

Maakaasuverkoston alueelta liikennekäyttöön hyödynnettävissä oleva biokaasupotentiaali on noin 400 GWh. Suomen liikennesuoritteen kokonaismäärän arvioidaan olevan vuonna 2020 noin 48 000 GWh, josta uusiutuvia polttoaineita tulee olla 10 %. Ruokaketjun ulkopuolisena polttoaineena biokaasu voidaan laskea tähän uusiutuvien polttoaineiden osuuteen kaksinkertaisena. Tällöin EU:n kymmenen prosentin tavoitteesta biokaasumäärä vastaisi 16 % osuutta.

Euroopassa kaasulla kulkevia autoja on tällä hetkellä liikenteessä jo 900 000 kappaletta ja koko maailmassa noin 10 miljoonaa. Suomessa ollaan vielä lähtökuopissa, sillä tällä hetkellä kaasuautoja on vain reilut 500 kappaletta, joista suurin osa on kaupunkilinja-autoja.

Biokaasu energiamuotona Euroopassa

Euroopan suurin biokaasun tuottajamaa on Saksa, jossa biokaasua tuotetaan yli 22 000 GWh vuodessa. Tämä on lähes kolme kertaa enemmän kuin Loviisan ydinvoimalan sähköntuotanto. Saksassa toimi vuoden 2007 lopussa 4 000 biokaasulaitosta.
Lähes yhtä paljon eli 20 000 GWh vuodessa biokaasua energianlähteenä hyödyntää Englanti.

Biokaasulaitokset Suomessa

Biokaasun käytössä Suomi on vielä kehitysmaa. Biokaasulla tuotetun energian määrä vuonna 2007 oli 421,1 GWh. Biokaasun tuotanto on Suomessa kuitenkin merkittävästi lisääntynyt 1990-luvun puolivälistä lähtien. Kasvu johtuu pääasiassa kaatopaikkakaasun tuotannon lisäyksestä. Kaatopaikkojen on nykyisin otettava syntyvä kaasu talteen ja käytettävä se hyödyksi tai hävitettävä.

Suomessa oli vuonna 2007 yhteensä 59 biokaasulaitosta. Näistä reaktorilaitoksia ovat yhdyskuntien ja teollisuuden jätevesilietteitä käsittelevät laitokset, maatilojen laitokset sekä ns. yhteismädätyslaitokset, kuten Biovakka, joissa voidaan käsitellä useita erilaisia raaka-aineita. Reaktorilaitosten yhteismäärä vuonna 2007 oli 26. Kaatopaikkakaasua kerättiin 33 kaatopaikalla.

Biovakan synty

Biovakan tarina sai alkunsa ympäristönhuollosta. Tavoitteena oli jalostaa sian lantaa järkevästi ja tarkoituksenmukaisesti sekä vähentää samalla hajuhaittoja.
Biovakan perustivat vuonna 2002 yrityksen nykyinen hallituksen puheenjohtaja Jyrki Heilä ja 20 varsinaissuomalaista maanviljelijää. Biokaasulaitoksen liiketoiminta osoittautui kannattavaksi.

Kannattavuuden edellytykset ovat hyvät myös tulevaisuudessa, kun ympäristöliiketoiminta on yhä enemmän myös energialiiketoimintaa ja kierrätysravinteet jalostuvat kaupallisiksi tuotteiksi, kertoo Heilä.

Biovakan Vehmaan laitos oli Suomen ensimmäinen maatalouden, teollisuuden ja yhdyskuntien sivuvirtoja käsittelevä keskitetty biokaasulaitos. Biovakan toiminta käynnistyi vuonna 2004 Vakka-Suomessa Vehmaalla, jossa aloitti toimintansa Suomen ensimmäinen suuren mittaluokan keskitetty, useita erilaisia raaka-aineita käsittelevä biokaasulaitos. Laitos tuottaa biokaasua sellaisista materiaaleista, joiden hyötykäyttö Suomessa on vähäistä. Biovakka siis tekee työtä, joka on yhteiskunnallisesti merkittävää ja jolla edistetään kestävää kehitystä.

Biovakan liikevaihto vuosina 2007 ja 2008 oli noin 2,2 miljoonaa euroa. Vuoden 2009 liikevaihtotavoite on noin 5 miljoonaa euroa. Vehmaan laitoksen käsittelykapasiteetti on 120 000 tn/v ja energiateho 4 MW.

Biovakan toinen tuotantolaitos avattiin Turun Topinojalla, joulukuussa 2008. Biovakka Suomen liikeideana on kehittää bioenergian tuotantoon nopeasti monistettavissa oleva toimintamalli. Se rakentaa liiketaloudellisesti kannattavia ja tehokkaita alueellisia bioenergian tuotantolaitoksia useille paikkakunnille Suomessa ja myöhemmin lähialueille. Biovakalla on tällä hetkellä kaksi biojätteen käsittelylaitosta Turun seudulla. Jatkossa yhtiö pyrkii rakentamaan biokaasun tuotantolaitoksia maakaasun siirtoverkon läheisyyteen.

Tulevaisuuden näkymistä Jyrki Heilä kertoi, että ympäristölupamenettely seuraavien biokaasulaitosten rakentamiseksi on käynnissä Jämsänkoskella, Nastolassa ja Lapualla.
Ensimmäistä maakaasu-Suomen alueelle rakennettavaa biokaasun tuotantolaitosta suunnitellaan Nastolaan. Investoinnin arvo on noin 10 miljoonaa euroa. Tavoitteena on aloittaa Nastolan laitoksen rakennustyöt vuonna 2010 ja ottaa laitos tuotantokäyttöön vuoteen 2011 mennessä. Biovakka osakkaansa Gasumin kanssa pyrkivät rakentamaan neljä biokaasun tuotantolaitosta maakaasuverkon alueelle vuoteen 2012 mennessä.
Biovakan palveluksessa on tänä päivänä noin 10 henkilöä. Välillinen työllistävä vaikutus on kuitenkin moninkertainen.

Biovakka ja Gasum sinetöivät yhteistyönsä

Gasum ja Biovakka ovat aloittaneet myös yhteistyön, jonka tavoitteena on tuottaa biokaasua siirrettäväksi maakaasuverkon kautta liikenteen polttoaineeksi. Turussa keväällä allekirjoitetun sopimuksen myötä Gasum hankki vähemmistöosuuden Biovakka Suomi Oy:stä.

– Yhteistyö maakaasun tuojan kanssa on Biovakalle merkittävä asia. Uskomme, että autojen polttoainetta jalostetaan biokaasusta jo parin vuoden kuluttua, Biovakan hallituksen puheenjohtaja Jyrki Heilä kommentoi.

Biokaasun hyödyntämis­mahdollisuudet

Tuotantolaitosten raaka-aineena käytettävä biomassa on kotimaista ja se tulee pääasiassa maatalouden ja teollisuuden sivuvirroista sekä yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoilta. Tuotantolaitoksella biomassa mädätetään ja tuloksena syntynyt biokaasu puhdistetaan epäpuhtauksista. Tämän jälkeen kaasu paineistetaan ja syötetään maakaasun siirtoverkkoon. Lopputuloksena on täysin kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti tuotettua puhdasta ja uusiutuvaa energiaa. Osana biokaasuprosessia syntyy myös ympäristöystävällisiä kierrätysravinteita, joita voidaan käyttää maanviljelyssä keinolannoitteiden sijaan.

Biokaasun hyödyntämisen arvoketju alkaa biomassasta ja päättyy kaasun hyödyntämiseen joko lämmön- ja sähköntuotannossa tai liikenteessä. Biokaasun tuotanto edistää ja hyödyttää paikallista liiketoimintaa Biokaasu on lähienergiaa, koska sen raaka-aineena ovat normaalistikin luonnossa hajoavat raaka-aineet. Biokaasulla on mahdollisuus korvata merkittäviä määriä fossiilisia polttoaineita.

Biokaasussa olevan energiavoiman muuttamisessa muuttamiseksi sähkö- ja lämpöenergiaksi on käytettävissä kaksi teknologia-vaihtoehtoa: kaasumoottorit ja mikroturbiinit. Biovakka käyttää sähköntuotantoon Jenbacher-kaasumoottoreita, jotka ovat yleisimmin käytössä Saksassa ja muualla Euroopassa toimivissa suurissa biokaasulaitoksissa.

Laadukasta kaasua

Lämmityskäytössä biokaasun laatukriteerit ovat alhaisemmat kuin liikennekäytössä. Karrikoidusti kunhan kaasu palaa kaasupolttimessa liekillä, se tuottaa lämpöä. Paljon metaania sisältävä, mahdollisimman puhdas kaasu tuottaa kuitenkin lämpöä enemmän.
Biokaasusta jalostettu biometaani on ensiluokkaista liikennepolttoainetta. Kaasukäyttöiset autot ovat tulevaisuudessa varteenotettava vaihtoehto lähes kaikissa autotyypeissä. Kaasukäyttöisten autojen tarjonta lisääntyy myös Suomessa.

Muualla Euroopassa niiden tarjonta on jo huomattavan laajaa. Esimerkiksi Ruotsissa on noin 16 900 kaasuautoa ja noin 100 kaasun tankkausasemaa. Suomessa maakaasua voi tankata Gasumin ja St1:n tankkausasemilla, joita on yhteensä 10 kappaletta sijoittuneena Etelä- ja osiltaan Keski-Suomeen.

Biovakan tuotteet ja palvelut

Biovakka Oy tekee biokaasua muun muassa eläintilojen lannasta, yhdyskuntapuhdistamon lietteestä, suurkeittiöiden ruuantähteistä sekä elintarviketeollisuuden sivuvirroista.
Biovakan pääpalvelu on biohajoavien materiaalien vastaanotto ja niiden hyötykäyttö. Materiaalista jalostetaan kestävän kehityksen mukaisesti lämpö- ja sähköenergiaa, kierrätysravinteita sekä tulevaisuudessa myös biometaania liikennepolttoaineeksi.

Biopolttoaine

Biokaasusta on mahdollista jalostaa biometaania, joka on ensiluokkainen liikennepolttoaine. Se on verrattavissa maakaasuun sillä erotuksella, että biokaasu on uusiutuva energianlähde.
Biometaani on liikennekäytössä puhdas ja ympäristöystävällinen polttoaine, jonka hiilidioksidi- ja hiukkaspäästöt ovat huomattavasti alhaisemmat kuin bensiinillä tai dieselillä. Biometaani on myös turvallinen polttoaine. Se on ilmaa kevyempää ja haihtuu nopeasti mahdollisen vuodon sattuessa.

Kaasu on liikennepolttoaineena bensiiniin ja dieseliin verrattuna huomattavan edullista.
Biovakka ei valmista biopolttoainetta ravinnoksi kelpaavista raaka-aineista. Raaka-aineiden tuotannossa ei käytetä myöskään ravinnontuotantoon soveltuvia maa-alueita.

Biokaasulaitoksen toiminta

Biokaasuprosessi perustuu täysin luonnolliseen, biologiseen hajoamiseen hapettomissa olosuhteissa. Hajoamista tehostetaan prosessitekniikan avulla suljetussa tilassa. Muodostuva metaani saadaan näin talteen, ja sitä voidaan hyödyntää energiana.

Biokaasun tuottamisella on useita etuja. Biokaasulaitos on kestävän energiantuotannon edelläkävijä. Biokaasu on ympäristöystävällinen, kotimainen ja uusiutuva energianlähde. Sen käyttö ei lisää kasvihuonekaasujen määrää ilmassa, mikä on tärkeää, kun ilmastonmuutosta halutaan hillitä.

Biokaasulaitoksen toiminnassa ei muodostu jätteitä. Kaikki tuotteet on mahdollista palauttaa luonnolliseen kiertoon.

Pentti Nurmela

Merkitys paikallistalouteen

Biokaasun tuotannon käynnistämisellä ja kaasun hyödyntämisellä on merkittävä vaikutus aluetalouteen. Energian raaka-aine on lähellä, energia tuotetaan ja se jopa käytetään usein aivan lähellä. Materiaalivirran lisäksi rahavirrat kiertävät lähellä ja alue­talous voimistuu lähienergiatuotannon hyödyntämisen yhteydessä.

Biokaasun tuotanto on biologinen prosessi, joka sisältää seuraavat vaiheet:

1. Biomassan vastaanotto ja esikäsittely.
2. Hygienisointi, jossa biomassa kuumennetaan rikkakasvien siementen ja taudinaiheuttajien poistamiseksi. Hygienisointi voidaan tehdä myös mädätyksen jälkeen.
3. Mädätys, jossa kaasu tuotetaan. Mädätys tapahtuu täysin suljetussa, hapettomassa tilassa.
4. Mädätysjäännöksen jalostaminen kierrätysravinteiksi.
5. Rikinpoisto biokaasusta.
6. Kaasun varastointi.
7. Kaasun jalostus ja paineistus.
8. Kaasun hyötykäyttö.

Lue seuraavaksi