Uutiset

Kuljetuskalusto

Vaihda vapaalle – vähennä terän vaihtokertoja

Oikeilla laitevalinnoilla ja kerta-ajolla tehty auraus-karhennus ja liukkaudentorjuntatyö säästävät kustannuksia ja vähentävät mahdollisia loukkaantumisia ja niistä aiheutuvia korvausvaatimuksia.

Tieterien tekniset vaatimukset voidaan jakaa kolmeen osaan; tek-niset ominaisuudet, suoritustehot ja taloudellisuusvaatimukset. Vaihtelevat keliolosuhteet, tien pinnan laatu, lämpötilaerot, vauhti ja massa, sekä eri peruskoneen tai lisälaitteen eri-tyisominaisuudet asettavat kulutusterälle erityisvaatimuksia kuten mahdollisimman tehokas pintamateriaalin poisto ja irrotus sekä puhdas ja turvallinen työjälki. Kulutusterät eivät saa aiheuttaa tie- ja päällystevaurioita eikä vaurioittaa tien pintamerkintöjä. Kulutusterällä on oltava pitkä käyttöikä, korkea murtolujuus sekä alhainen kulumisaste.

Kovametalliterien käyttö va-pauttaa resursseja muuhun työhön ja terien vaihtokertojen minimointi tuo kustannussäästöjä. Kovametallitasaterät soveltuvat lumenauraukseen ja työhön, jossa terän kuluminen on voimakasta, esim. sorateiden lanaaminen. Kovametallihammasterät soveltuvat lumenauraukseen ja polanteen tasaukseen silloin kun tien pintaa karhennetaan kitkavaatimuksien mukaiseksi. Arctic Machinen kovametalliterävalikoimalla voidaan tienhoidossa korvata perinteisiä rauta-
teriä, kuten tasa-, hammas- tai rei’itettyjä teriä.

Arctic Machine Oy varustaa lähes kaikki valmistamansa lumi-aurat, alusterät ja sivuaurat jo tehtaalla asiakkaan haluamalla kovametalliterämallilla. Kovametalliterän pitkä käyttöikä ja kulutuskestävyys takaavat hyvän tuloksen myös taloudellisesti. Terän vaihdosta aiheutuvat seisokit ja siihen liittyvät sivukulut jäävät pois (esim. terärungon korjaukset ja vaihtoon käytetty työaika ja sen mukana tuoma ”luppoaika”). Kovametalliterän massiivinen runko suojaa auran tai alusterän runkoa iskuilta ja yllättäviltä kulumisilta.

Kevyen liikenneväylien liukkauden torjunta on vaativa tehtävä. Jos siinä epäonnistutaan, siirtyy liikenne paremmin hoidetulle ajoradalle, jolloin liikenneonnettomuuksien riskit kasvavat. Pinnan tasaisuus kevyen liikenteen väylillä parantaa liikkumisen sujuvuutta. Aurauksen yhteydessä suoritettu pinnan karhennus ja liukkauden torjunta on erityisen tärkeää kitkavaatimusten täyttämiseksi. Karhentavan kovametallihammasterän käyttö esim. aurassa on suositeltavaa. Sen suuri kulutuskestävyys vähentää terän vaihto- ja säätökertoja.

Tienhoitoterien vaihtamisesta ja kulumisesta aiheutuvat kustannukset jäävät usein huomioimatta. Sen sijaan polttoaineen kulutusseurantaa tehdään ”tietokoneen” tarkkuudella. Tienhoitoterät ovat tärkeä osa teiden kunnossapitotyössä ja sen kustannuksissa. Työn laatu ja suorituskyky ovat kaikissa pinnan muokkaus- ja kunnostustöissä, lumen aurauksessa tai jääpolanteen poistossa suoraan kulutusterän valinnan mukaisia. Kun tienhoitoterän valinta tehdään oikein, syntyy tulosta varmasti.

Lue seuraavaksi