Uutiset

Kuljetuskalusto

LVM:n hallinnonalan virastorakennetta uudistetaan

Hallitus esittää, että Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Viestintävirasto sekä Liikenneviraston tietyt toiminnot yhdistettäisiin uudeksi virastoksi, Liikenne- ja viestintävirastoksi. Nykyinen Liikennevirasto jatkaisi Väylävirastona. Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen 3.5.2018. Esitykseen sisältyvät virastolait, niiden voimaanpanolaki sekä lähes 90 liitelakia, joilla uudistus toteutetaan.

Uudistuksella vastataan liikenteen ja viestinnän murrokseen. Digitalisaatio, palveluistuminen sekä robotisaatio ja tiedon merkityksen lisääntyminen muuttavat asiakastarpeita ja samalla viranomaisille kohdistuvia vaatimuksia.

”Liikenne- ja viestintäpalvelut nivoutuvat tulevaisuudessa entistäkin tiiviimmin yhteen ja muodostavat toisiaan tukevan palvelukokonaisuuden. Jotta monimuotoisiin ja muuttuviin haasteisiin pystytään vastaamaan, julkisen hallinnon on pystyttävä lisäämään strategista ketteryyttä ja vähentämään siiloutumista”, Sano liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

LVM:n hallinnonalan rakenteita muutetaan niin, että ne mahdollistavat entistä paremman palvelun, liiketoimintaympäristön ja tiedon hyödyntämisen. Uudistus on osa hallituksen tavoitetta liikenteen digitaalisten palveluiden rakentamisessa. Samalla esitetyn lain tavoitteena on turvata luotettavat ja sujuvat liikenne- ja viestintäverkot, sujuvoittaa sääntelyä sekä edistää hallinnon tuottavuutta ja vaikuttavuutta resurssien ja virastojen osaamisen monipuolisella ja tehokkaalla käytöllä.

Liikenne- ja viestintävirasto

Uuden Liikenne- ja viestintäviraston tehtäviin kuuluisivat viestinnän osalta nykyisen Viestintäviraston tehtävät.  Liikenteeseen liittyvät tehtävät sisältävät Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin tehtävien lisäksi nykyisestä Liikennevirastosta siirtyviä, muun muassa julkisen liikenteen kehittämiseen sekä merikartoitukseen ja kauppa-alustukiin liittyviä tehtäviä.

Liikennevirastosta Väylävirasto

Nykyisen Liikenneviraston nimi vaihtuisi Väylävirastoksi, mutta muutoin virasto jatkaisi keskeytyksettä toimintaansa. Väylävirastosta tulisi vahva tilaajaorganisaatio, joka keskittyisi tie-, rata- ja meriliikenteen väyläverkon suunnitteluun, kehittämiseen ja kunnossapitoon sekä liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Viraston tehtävistä siirrettäisiin Liikenne- ja viestintävirastoon sekä liikenteenohjausyhtiöön kaikki ne tehtävät, jotka eivät suoranaisesti liity väylänpitoon. 

Liikenteenohjaus- ja hallintapalvelut valtion erityistehtäväyhtiöksi

Liikenneviraston nykyiset liikenteenohjaus- ja hallintapalvelut (tie- rautatie- ja meriliikenteen ohjaus) muutetaan osakeyhtiöksi ja tehtävät siirrettään perustettavaan valtion erityistehtäväyhtiöön. Liikenteenohjausyhtiötä koskeva hallituksen esitys (HE 34/2018 vp) annettiin eduskunnalle 5.4.2018. Liikenteenohjausyhtiön on tarkoitus aloittaa toimintansa 1.1.2019.

Virastolait voimaan 1.1.2018

Hallitus esittää, että voimaanpanolaki tulisi voimaan mahdollisimman pian. Muilta osin lait ja niihin sisältyvät tehtävä- ja henkilöstösiirrot on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2019. Valmistelevia toimenpiteitä varten uuteen Liikenne- ja viestintävirastoon voitaisiin nimittää pääjohtaja 1.10.2018 alkaen.

Valmistelu yhteistyössä

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastouudistusta on valmisteltu yhteistyössä hallinnonalan sidosryhmien ja virastojen henkilöstön kanssa. Esitysluonnokseen lausuntokierroksella ja kuulemistilaisuuksissa saatu palaute on käyty tarkkaan läpi ja mahdollisuuksien mukaan huomioitu esityksen viimeistelyssä.

Lue seuraavaksi