Uutiset

Autot

Henkilökuljetusyritysten kabotaasi viranomaisten yhteisvalvonnan kohteena Rovaniemellä

linja-auto piirros

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue, Verohallinto, Tulli ja Poliisi valvoivat yhdessä ulkomaisten henkilökuljetusyritysten toimintaa Suomessa. Valvonnan kohteena olivat ulkomaiset kuljetusyritykset, jotka harjoittavat Suomen sisäisiä kuljetuksia linja-autolla. Valvontaa suoritettiin Rovaniemellä 11. – 12.12.2019.

Henkilökuljetusten kabotaasilla tarkoitetaan kaupallisen kuljetustoiminnan harjoittamista linja-autolla maan sisäisesti siten, että kuljetuksen suorittaa kuljetusyritys, joka ei ole sijoittautunut kyseiseen maahan. Kansainvälisten tai EU-säädösten lisäksi kabotaasikuljetuksia harjoitetaan maan sisäisen sääntelyn mukaisesti.

”Eri yhteyksissä on tullut esille tarve selvittää osuutta ulkomaalaisten kuljetusyritysten harjoittaman kabotaasin määrää ja vaatimustenmukaisuutta Suomessa. Näitä päätettiin selvittää kattavalla viranomaisten yhteisvalvontaiskulla. Kabotaasiliikennettä koskevan sääntelyn tavoitteena on yhtenäiset kuljetusmarkkinoilla toimimisen edellytykset sekä liikenneturvallisuus”, kertoo Liikenne- ja viestintäviraston johtava asiantuntija Mikko Västilä.

Kabotaasikuljetusten harjoittamisen valvonta on monen viranomaisen yhteistyötä

Kabotaasikuljetusten yleisten vaatimusten ja dokumentaation valvonta kuuluu Traficomille, näitä ovat mm. liikenne- ja kuljetusluvat, kabotaasin valvonta-asiakirjat sekä näihin liittyvät myöntämisen edellytykset.

Poliisi, Tulli ja Raja valvovat kaikkia kuljetustoiminnan harjoittamiseen liittyviä maantievalvonnan kohteita, esimerkiksi autonkuljettajan ajo- ja lepoaikoja, kuljettajan ajo-oikeuksia ja ammatillisia pätevyyksiä.

Tullin tehtäviin valvontaiskussa kuuluu kansainvälisten kuljetus- ja ajoneuvoasiakirjojen tarkastaminen ja valvonta. Tullin tarkastettavana on myös valvonnassa pysäytetyissä ajoneuvoissa käytetyn polttoaineen laillisuuden valvonta sekä maahan tuotujen kieltojen tai rajoitusten alaisten tavaroiden valvonta.

Verohallinto valvoo, että kabotaasikuljetuksia suorittavat yritykset ovat hoitaneet verovelvoitteensa, ilmoittamisen ja maksamisen Suomeen asianmukaisesti. Kuljettajien osalta selvitetään mahdollista verovelvollisuutta Suomeen.

Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue valvoo valvontaiskussa ulkomaisen työvoiman käyttöä Suomessa. Ulkomaalaisella työntekijällä tarkoitetaan henkilöä, joka ei ole Suomen kansalainen. Työsuojelutarkastuksen tehtävänä on valvoa työnantajan toimintaa. Valvonta kohdentuu ulkomaalaislain tai lähetettyjä työntekijöitä koskevan lain asettamien velvoitteiden, työntekijöiden keskeisten työsuhteen vähimmäisehtojen ja työolosuhteita koskevien säännösten noudattamiseen. Keskeisimmät valvottavat asiat ovat työntekijöiden työnteko-oikeus sekä työntekijöiden palkka- ja muut vähimmäisehdot, työajan järjestäminen ja tapaturmavakuuttaminen.

Yhteisvalvonnassa tarkastettiin 27 kansainvälistä linja-autokuljetusta

Valvontaiskun aikana 11.- 12.12.2019 tarkastettiin yhteensä 27 ulkomaisen henkilökuljetusyrityksen linja-autolla suorittamaa henkilökuljetusta. Yleisesti oli todettavissa, että ulkomaisten kuljetusyritysten Suomessa harjoittama maan sisäinen toiminta on määrällisesti merkittävää ja että toimintaa harjoitetaan pääsääntöisesti erittäin nykyaikaisella kalustolla. Kuitenkin toiminnan harjoittamiseen liittyvissä asioissa havaittiin puutteita. Näitä ovat mm. kuljetuksiin liittyvät asiakirjat sekä ajo- ja lepoaikasäädösten noudattaminen. Valvonnassa todettiin seuraavat puutteet:

• 3 luvatonta liikenteenharjoittamista
• 1 lievä väärennös
• lisäksi yksi kuljetus keskeytettiin ajo- ja leposäädösten rikkomisen vuoksi ja asiasta annettiin lisäksi kirjallinen huomautus

Verohallinto on kerännyt vertailutietoa verovalvonnan käyttöön. Tarkoituksena on varmistaa, että kabotaasikuljetuksia suorittavat yritykset ovat hoitaneet verovelvoitteensa, ilmoittamisen ja maksamisen Suomeen asianmukaisesti. Kuljettajien osalta selvitetään mahdollista verovelvollisuutta Suomeen.

Tulli otti polttoainenäytteet 19 linja-autosta.

Valvonnassa ulkomaisten kuljetusyritysten palveluksessa olevien kuljettajien työnteko-oikeudet olivat kunnossa, muut työsuhteen vähimmäisehtoihin sekä työnantajan velvollisuuksiin liittyvien asioiden valvonnan tulokset valmistuvat myöhemmin. Tilaajavastuulain valvonnassa kartoitettiin yrityksiin liittyviä palveluketjuja ja valvonta jatkuu jälkikäteen.

”Kuljetusyritysten yhtenäiset markkinoilla toimimisen edellytykset ovat erittäin tärkeä ja iso osa jatkuvasti kansainvälistyviä kuljetusmarkkinoita, jotta yritysten vastuullisesta toiminnasta voidaan varmistua. Kaikkien asiaan liittyvien viranomaisten yhteisvalvontaisku on tehokas ja kattava tapa valvoa nämä kaikki samassa yhteydessä”, sanoo Västilä.

Lue seuraavaksi