Uutiset

Yleinen

VTT etsii uutta ja kannattavaa teollista käyttöä biomassalle

Biokaasulaitos, Isosuon jäteasemalla, Raisiossa. Biokaasua kerätään putkistojen avulla, nykyään täytetyn ja käytöstä poistuneiden kaatopaikan penkkojen sisältä. Kuva: Wikipedia Commons

Sivuvirtojen hyödyntämisestä odotetaan syntyvän uutta liiketoimintaa ja kannattavuutta metsäteollisuudelle. VTT:n arvion mukaan kymmenen vuoden kuluttua markkinoille on tulossa tuotteita, joiden valmistuksessa hiili- ja vesijalanjälki on minimoitu. Ensimmäisenä markkinoille tulevat biomateriaaleista valmistetut pakkaukset.

Kuluttajien tietoisuus hiilijalanjäljestä ja elinkaariajattelusta on lisääntynyt. Biomateriaalien ja niistä valmistettujen tuotteiden kysynnän odotetaan kasvavan merkittävästi muutaman vuoden sisällä. Jo nyt useat teollisuusyritykset ovat valmiita vähentämään öljyriippuvuuttaan ja ovat kiinnostuneita kuluttajien ympäristötietoisuudesta.

Kuluttajat arvostavat biopohjaisia ja biohajoavia tuotteita, mutta edellyttävät myös materiaaleilta erinomaisia ominaisuuksia ja kierrätettävyyttä. Materiaalitehokkuus on kaikissa valinnoissa ratkaisevan tärkeä tekijä. Lyhytkestoiseen kulutukseen kuluttajan kannattaa valita tuotteita, joita voidaan käyttää uudelleen tai joita voidaan kierrättää. Näitä ovat kuitu- ja muut biopohjaiset materiaalit.

Pitkäkestoisia tuotteita valittaessa huomio on kiinnitettävä käytön aikaisiin kustannuksiin ja käyttöikään. Kannattaa myös suosia materiaalia, joka sitoo mahdollisimman paljon hiiltä, kuten puuta ja luonnonkuituja, mutta jatkossa myös biopohjaisia materiaaleja.

VTT kehittää omassa Teolliset biomateriaalit -ohjelmassaan uutta ja kannattavaa teollista käyttöä biomassalle. VTT luo uutta teknologiaa yhdistämällä kemian, prosessitekniikan, materiaalitieteen, mallinnuksen ja analytiikan osaamista. Ohjelmassa kehitetään kuituihin, nanoselluloosaan, biopohjaisiin monomeereihin ja -polymeereihin perustuvien materiaalien sovelluksia ja valmistustekniikoita.

VTT kehittää teknologiaa vain sellaiselle biomateriaalille, joka ei kilpaile viljelyalasta ravintotuotannon kanssa eikä alenna ruokaketjun tuottavuutta. Erinomaisen pohjan kehitykselle antaa VTT:n pitkä tutkimushistoria bio- ja prosessikemian, bioenergian ja metsäteollisuuden aloilla.

VTT:n tutkimus keskittyy metsäteollisuuden biojalostamojen kehittämiseen sekä uusien materiaalien polymeerien ja muovien – kehittämiseen. VTT:n arvion mukaan kymmenen vuoden sisällä teollisen biotekniikan avulla arvioidaan markkinoille tulevan tuotteita, jotka ovat lähellä nollavaikutteisia tuotteita ja jotka siten minimoivat kulutuksen aiheuttamaa hiili- ja vesijalanjälkeä. Uudet teknologiat tehostavat myös ruokaketjun tehokkuutta.

Tällä hetkellä biomateriaaleista valmistettuja tuotteita on lähinnä pakkausmateriaaleissa ja niiden valmistukseen käytettävien biomateriaalien valikoima lisääntyy nopeasti. Uudet, parannetut kuitupakkaukset ja biopolymeeriratkaisut ovat tulossa markkinoille muutaman vuoden sisällä.

Puurakentamisessa on jo nyt mahdollista toteuttaa hyvin energiatehokkaita ratkaisuja, jotka täyttävät pohjoismaiset passiivitaloille asetetut vaatimukset. Seuraavien 5 – 10 vuoden aikana näemme ensimmäisiä kaupallisia komposiittimuoveja korvaavia tuotteitta. Myös perinteiset muovituotteet saavat rinnalleen biomassapohjaisia versioita.

Komposiitti- ja pakkausteollisuus voivat erottua kilpailijoistaan esimerkiksi erikoistuotteilla tai kehittämällä teknologiseen osaamiseen perustuvia tuotteita. Ennakkoluuloton erottautuminen biomateriaaleista valmistetuilla tuotteilla ja uudet teknologiat tarjoavat myös korjausrakentamiseen ja sisustamiseen uusia mahdollisuuksia.Sitran luonnonvarastrategian mukaan

Suomella on korkean teknologian maana hyvät mahdollisuudet hyödyntää luonnonvarojaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja innovatiivisesti sekä luoda samalla kilpailuetua.

Puu on yksi merkittävistä luonnonvaroistamme ja Suomelle tärkeämpi kuin millekään muulle Euroopan maalle. Luonnonvarojen järkevä käyttö uusien teknologioiden avulla antaa mahdollisuuksia vaikuttaa niiden riittävyyteen ja laajentaa tuotteiden käyttömahdollisuuksia.

VTT

Lue seuraavaksi