Uutiset

Yleinen

Urakointipalvelut lisääntyvät maataloudessa – urakoitsija työnantajan roolissa

  Työsuhteessa esimiehenä toimiminen tuo muassaan uusia velvollisuuksia ja oikeuksia. Työehdoista sopiminen, työaikajärjestelyt, palkanmaksu ja siihen liittyvät lakisääteiset sosiaalivakuutukset ovat työnantajalle kuuluvia ”normaaleja rutiineja”. Työnantaja on merkittävässä vastuussa koskien alaistensa työterveyttä ja -turvallisuutta. Työnantajan on aina muistettava perehdyttää uudet työntekijät ja annettava riittävä opastus siirryttäessä esim. uuteen työmenetelmään.

Kaikkien velvollisuuksiensa vastapainona työnantaja on oman yrityksensä johtaja. Työnantajalla on aina työnjohto- ja jako-oikeus sekä oikeus ottaa ja erottaa työntekijöitä. Työntekijän tulee suorittaa annettu työ huolellisesti ja ohjeiden mukaisesti. Työntekijän tulee myös omalta osaltaan huolehtia työturvallisuudesta.

Työehdoista sopiminen – aina kirjallisesti!

Palkattaessa työntekijä yritykseen kannattaa työnantajan aina sopia työehdoista kirjallisesti. Vaikka Suomen lain mukaan suullinen sopimus on pätevä, sen heikkoutena on se, että myöhemmin on vaikea näyttää toteen mitä tulikaan sovittua.

Esim. koeaikaa voidaan käyttää vain kirjallisessa työsopimuksessa. Sen pituus on enintään 4 kuukautta. Koeajan kuluessa työnantaja voi seurata työtulosta ja havaita kuinka hyvin työntekijä soveltuu tehtäviinsä. Asiallisilla perusteilla työsopimus voidaan koeaikana purkaa.
Usein työntekijää tarvitaan kausiluonteisiin töihin, esim. kylvö- tai sadonkorjuutöihin. Tällöin voidaan solmia määräaikainen työsopimus, jonka peruste on syytä merkitä kirjalliseen työsopimukseen.

Maaseutuelinkeinojen työehtosopimus soveltuu myös urakointityöhön. Maaseudun Työnantajaliiton solmimaa Maaseutuelinkeinojen työehtosopimusta sovelletaan kaikessa maatalouden tuotantotoiminnassa mukaan lukien kasvinviljely-, kotieläin- ja muut työt. Myös tuotannon jatkojalostus maatilayrityksissä on sopimuksen piirissä.

Myös koneurakointia tarjoava yritys voi työntekijöidensä työsuhteissa soveltaa maaseutuelinkeinojen työehtosopimusta. Maatalouskoneurakointia vastaa työn sisällöltään tiloilla tapahtuvaa konetyötä, mutta suuremmassa mittakaavassa ja tehokkaammilla koneilla.
Uusi Maaseutuelinkeinojen työehtosopimus on voimassa 2010 helmikuusta vuoden 2013 tammikuun loppuun asti. Työehtosopimuksessa on määritelty kaikki keskeiset työehdot koskien palkkoja, säännöllistä työaikaa ja esim. lomakorvauksia. Palkankorotusten osalta työehtosopimus on maltillinen; yleiskorotus tälle vuodelle on 7 senttiä/tunti ja ensi vuonna 8 senttiä/tunti.

Järjestäytynyt työnantaja pysyy aina ajan tasalla

MTA:n jäsenenä oleva työnantaja saa automaattisesti tietoa ajankohtaisista työelämän asioista. Jäsentiedotteet tulevat postitse ja ovat löydettävissä myös internetissä jäsensivuilla, jolloin aikaa ei kulu työnantaja-asioiden etsimiseen monesta paikkasta. Jäsensivuilla löytyvät myös lomakkeet työsuhteen eri tilanteisiin mm. työsopimus, irtisanomisilmoitus, työtodistus jne. 

Hyödyllisenä osana jäsenpalvelua on MTA:n neuvontapalvelu, jota liiton asiamiehinä toimivat juristit hoitavat. Aina, kun työpaikalla ilmenee työsuhteeseen liittyvä ongelma- tai tulkintatilanne, työnantaja voi vapaasti ottaa yhteyttä liiton toimistoon. Selvitämme myös mahdolliset erimielisyystapaukset ja neuvottelemme niistä vastapuolen kanssa.

Jäsenmaksu perustuu yrityksen maksamaan palkkasummaan, josta se on 0,52 % minimijäsenmaksun ollessa 95 euroa. Jäseniksi ovat tervetulleista sekä kausiluonteisesti että vakituisesti työnantajina toimivat yrittäjät.   

Veli-Matti Rekola, toimitusjohtaja,
Maaseudun Työnantajaliitto MTA,
www.tyonantajat.fi

 

Lue seuraavaksi