Uutiset

Yleinen

Työryhmä arvioimaan biohajoavan jätteen ja muiden biomateriaalien energiakäytön mahdollisuuksia

Kuva: Wikipedia Commons, jätteenkäsittelylaitos

Työryhmä tekee yhteenvedon lukuisista alalla tehdyistä selvityksistä ja raporteista sekä kartoittaa biojätemäärät ja muut biohajoavat materiaalivirrat. Niiden energiantuotantopotentiaalia arvioidaan ottaen huomioon koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset. Työryhmä kuulee alan toimijoita, viranomaisia ja asiantuntijoita selvittääkseen, mitkä seikat hidastavat tai haittaavat kyseessä olevien materiaalien hyödyntämistä energiaksi.

Työryhmä tekee esityksiä tarvittavista toimenpiteistä biohajoavan jätteen energiakäytön edistämiseksi valtioneuvoston eduskunnalle viime marraskuussa antaman ilmasto- ja energiastrategian tavoitteiden toteuttamiseksi. Strategiassa tarkasteltiin toimia, joiden avulla Suomi voi täyttää joulukuussa 2008 hyväksytyn EU:n ilmasto- ja energiapaketin Suomelle asettamat velvoitteet vuoteen 2020 mennessä. Siinä on pohdittu kuinka eri sektoreilla edistetään uusiutuvien energialähteiden käyttöä ja vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä. Esimerkiksi jätehuoltoon on esitetty toimia, joiden valmistelua on tarkasteltava tarkemmin.

Tehdessään ehdotuksia työryhmän on otettava huomioon Euroopan unionin uusi jätedirektiivi sekä ympäristöministeriössä valmisteilla oleva jätelainsäädännön kokonaisuudistus ja valtakunnallinen jätesuunnitelma.

Työryhmässä ovat edustettuina ympäristöministeriön lisäksi maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus ja Suomen ympäristökeskus SYKE. Puheenjohtajana toimii neuvotteleva virkamies Jaakko Ojala ympäristöministeriöstä ja pääsihteerinä johtava asiantuntija Risto Saarinen Suomen ympäristökeskuksesta. Työryhmä on asetettu tammikuun loppuun 2010.

Lähde: Bioweb/Ympäristöministeriö TIEDOTE

Lue seuraavaksi