Uutiset

Yleinen

Tuulivoimatuet kasvoivat –metsähaketuet romahtivat

Uusiutuvan energian tukia maksettiin viime vuoden alusta syyskuun loppuun mennessä 8,2 miljoonaa euroa eli miljoona euroa enemmän kuin edellisen vuoden vastaavalla jaksolla. Tuulivoimatuet kasvoivat 0,6 miljoonalla eurolla 6,4 miljoonaan euroon ja metsähakkeen tuet pienenivät 2,7 miljoonalla eurolla noin 1,7 miljoonaan euroon.

Pienentyneet metsähakkeen tuet johtuvat siitä, että vain noin puolet tukeen oikeutetuista laitoksista jätti tässä vaiheessa tukihakemuksen. Metsähaketta on toisaalta käytetty aiempaa vähemmän vuoden 2013 alussa pienentyneen tukitason ja polttoaineiden muuttuneiden hintasuhteiden vuoksi.

Syöttötariffitukea on tähän mennessä maksettu yhteensä yli 91 miljoonaa euroa,   josta 63 miljoonaa metsähakkeella tuotetulle sähkölle ja 28 miljoonaa tuulivoimalla tuotetulle sähkölle.    

Tuulivoimalle maksettu tuki oli viime vuoden kolmannella neljänneksellä toisen kerran peräkkäin suurempi kuin metsähakkeelle maksettu tuki. Vuoden 2013 kolmannen neljänneksen tuet perustuivat 235 gigawattitunnin sähköntuotantoon, josta metsähakkeen osuus oli 56 prosenttia ja tuulivoiman 44 prosenttia.

Syöttötariffijärjestelmä otettiin käyttöön maaliskuussa 2011 ja tähän mennessä siihen on hyväksytty 84 voimalaitosta. Niistä 50 on metsähakevoimaloita, 33 tuulivoimaloita ja yksi biokaasuvoimala.

Tuet haetaan Energiavirastolta tariffijakson jälkeen kahden kuukauden aikana, mutta metsähakevoimalat voivat hakea tukia jopa vuoden ajalta yhdellä kertaa. Tällä kertaa 27 eli 54 prosenttia metsähakevoimalaa ei jättänyt vielä maksatushakemusta viime vuoden kolmannelta vuosineljännekseltä.

Tukien määräytyminen

Tuuli-, biokaasu-ja puupolttoainevoimalaitoksille maksettavan tuen suuruus on takuuhinnan ja sähkön markkinahinnan kolmen kuukauden keskiarvon erotus. Takuuhinta on 83,5 euroa megawattituntia kohden, josta poikkeuksena tuulivoimaloille maksetaan korotettua takuuhintaa (105,3 €/MWh) vuoden 2015 loppuun saakka. Enimmillään tukea maksetaan 53,5 euroa megawattituntia kohden (tuulivoimalle korotettua tukea 75,3 €/MWh). Viime vuoden heinä-syyskuussa sähkön markkinahinta oli keskimäärin 42,70euroa megawattituntia kohden, joten tuulivoimaloille maksettu tuki oli 62,60 euroa megawattituntia kohden. Metsähakkeella tuotetun sähkön tuki määräytyy päästöoikeuden markkinahinnan kolmen kuukauden keskiarvon ja vuoden 2013 alusta lukien myös turpeen veron perusteella. Kun päästöoikeuden hinta on ollut vuoden 2012 viimeisellä vuosineljänneksellä ja sen jälkeen alle 10 euroa hiilidioksiditonnia kohden, niin tukea maksettiin enimmäismäärä. Vuoden 2012 viimeisen neljänneksen tuotannosta tuki oli18 euroa megawattituntia kohden ja sen jälkeen 13,13 euroa megawattituntia kohden.

Järjestelmän kapasiteetti

Syöttötariffijärjestelmään voidaan hyväksyä voimalaitoksia kunnes niiden lukumäärä ja nimellinen tehomäärä ylittävät laissa määritellyt rajat. Tämä ei kuitenkaan koske metsähakevoimalaitoksia. Tuulivoimaloita järjestelmään voidaan hyväksyä kunnes niiden yhteenlaskettu nimellisteho ylittää 2500 megavolttiampeeria. Biokaasuvoimaloiden kiintiö on puolestaan 19 megavolttiampeeria. Puupolttoainevoimalaitoksia järjestelmään voidaan hyväksyä kunnes voimaloita on enemmän kuin 50 ja niiden generaattoreiden yhteenlaskettu nimellisteho ylittää 150 megavolttiampeeria. Lokakuun alkuun mennessä järjestelmään hyväksyttyjen tuulivoimaloiden yhteenlaskettu nimellisteho oli 305 megavolttiampeeria ja biokaasuvoimaloiden 1,6 megavolttiampeeria. Puupolttoainevoimalaitoksia järjestelmään ei ole toistaiseksi hyväksytty yhtään.

Tuulivoimahankkeet

Syöttötariffijärjestelmään hakeutuvien tuulivoimaloiden tulee tehdä ilmoitus Energiavirastolle kuukauden kuluessa siitä, kun voimalan rakentamispäätös on tehty. Tehtyjen ilmoitusten perusteella syöttötariffijärjestelmään hyväksyttyjen tuuli-voimaloiden yhteenlaskettu nimellisteho kasvaisi tämän vuoden aikana 237 megavolttiampeerilla 613megavolttiampeeriin, joka olisi noin neljäsosa järjestelmän kiintiöstä. Julkisuudessa esitettyjen tietojen mukaan maalle rakennettavaa tuulivoimatuotantoa on suunnitteilla noin 8000megawattia. Hallinnollisten esteiden vuoksi osa hankkeista voi kuitenkin raueta tai viivästyä. Arvion mukaan suunnitteilla olevista hankkeista YVA-hyväksyttyjä on noin 600 megawattia ja rakennuslupavaiheessa noin 230 megawattia.

TP

Lue seuraavaksi