Uutiset

Yleinen

Turvetuotannosta 10 000 työpaikkaa

Turvetuotanto

Bioenergia ry:n tilaaman VTT:n laskelman mukaan hyvänä vuonna energiaturve tuottaa puolen miljardin euron kassavirran kansantaloudelle. Turpeen käyttö työllistää suoraan tai välillisesti yli 10 000 suomalaista.

Viime talvena turpeen energiakäyttö jäi kuitenkin puoleen hyvän turvevuoden tasosta. Bioenergia ry arvioi, että ilman poliittisia päätöksiä tilanteesta uhkaa tulla pysyvä.
– On vaarana, että menetetään 250 miljoonan euron vaikutukset kansantalouteen. Turvetta korvautuu jo nyt huomattava määrä kivihiilellä, mikä on ristiriidassa hallituksen tavoitteiden kanssa, Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Jyrki Peisasanoo.
– Turpeen käyttö myös mahdollistaa useiden suurten kaupunkien kaukolämmön alhaisen hinnan. Tästä tulisi jatkossakin pitää kiinni, Peisa jatkaa.

Energiaomavaraisuutta johdonmukaisella verotuksella ja selkeällä luvituksella Suomen energiaomavaraisuuden kannalta huolestuttava tilanne on muutettavissa poliittisilla päätöksillä, jotka lisäävät kotimaisen polttoaineen käyttöä energiantuotannossa.

Turpeenkäytön kannattavuutta uhkaa kiristynyt verotus, jota aiotaan edelleen nostaa ensi vuoden alusta. Turpeen positiivisia vaikutuksia ei kuitenkaan tulisi riskeerata vajaan 50 miljoonan euron verohyödyn takia. Liiallisella verorasituksella uhataan koko kotimaisen turvetuotannon yhteiskunnalle tuomaa puolen miljardin panosta.

Turvetuotannon luvitusta on nopeutettava. Tällä hetkellä turvetuotantoalueita poistuu käytöstä enemmän kuin uusia saadaan tilalle. Muutoksia kaivataan etenkin eduskunnan käsittelyssä olevaan ympäristönsuojelulakiin, joka uhkaa merkittävästi vaikeuttaa turvetuotannon luvitusta.

Turpeen ahdinko on herättänyt myös ministeriöt. Hallituksen rakennepoliittisen ohjelman valmistelun yhteydessä (14.11.2013) TEM ja MMM esittivät: ”Paine alentaa turpeen veroa, ei korottaa. Kivihiili on halpaa ja syrjäyttää turvetta jo nyt”. Maaliskuun alussa myös elinkeinoministeri Jan Vapaavuori tiedotti turpeen energiaverotukseen liittyvän kantansa: ”turveveron korotuksen peruminen parantaisi metsähakkeen kilpailukykyä”.

VTT:n selvitys: turvetuotannolla mittavat kansantaloudelliset vaikutukset

VTT päivitti Bioenergia ry:n toimeksiannosta viiden vuoden takaista selvitystä turpeen ja kivihiilen kansantalousvaikutuksista. Hyvänä turvevuonna energiaturpeen tuotanto ja käyttö on 25 TWh:n tasolla, jolloin energiaturve tuo työtä Suomessa suoraan ja välillisesti noin 10 000 henkilötyövuotta. Vastaava kassavirta Suomen kansantaloudelle on VTT:n laskelmien mukaan runsaat puoli miljardia euroa. Tästä kansantalouden tulovirrasta vain noin 10 % eli runsaat 50 miljoonaa euroa tulisi hyvänäkin vuonna turpeen energiaverosta.

VTT:n laskelmien välittämä viesti on selvä: jos turpeen kilpailukykyä huononnetaan energiaveron korotuksilla, menetetään kotimaiset työpaikat ja lähes puolen miljardin kassavirta kansantaloudelle. Turvetuotanto tuo elintärkeitä työpaikkoja haja-asutusalueille ja syrjäseuduille, missä muita työllistäviä aloja on niukasti.

Turpeen energiakäyttö jäi jo viime lämmityskaudella (2012–2013) noin 13 TWh:n tasolle. Energiaturpeen käyttö on jo alempana kuin energia- ja ilmastostrategiassa vuodelle 2025 asetettu 15 TWh:n tavoitetaso. Tuotantoalan puutteen ohella tähän vaikutti turpeen kohonnut energiavero vuonna 2012, jolloin vero nousi 1,9 €/MWh:sta nykytasolle 4,9 €/MWh:iin. Turpeen veroa ollaan edelleen kiristämässä ensi vuonna yhdellä eurolla 5,9€/MWh:iin. Turpeen hintakilpailukyky on heikentynyt kuluvalla lämmityskaudella. Turpeen energiavero rasittaa jo nyt dramaattisesti turpeen kilpailukykyä suhteessa kivihiileen, mutta tuottaa valtion kassaan vain murto-osan turpeen työpaikkojen positiivisista vaikutuksista. Turpeen korkea energiavero tuo murheita myös metsähakkeelle, jonka sähköntuotantotuki alenee sitä mukaa kun turveveroa nostetaan.

Linkki VTT:n laskelmaan

TP

Lue seuraavaksi