Uutiset

Yleinen

Siipikarjan lantaa saa polttaa tilatason laitoksissa

Euroopan unionin lannanpolttoa koskeva lainsäädäntö on muuttumassa siten, että siipikarjan lannan käyttö polttoaineena tulee mahdolliseksi suurehkoissa tilatason polttolaitoksissa heinäkuun puolivälistä alkaen.

Eläimistä saatavia sivutuotteita koskeva EU:n asetus muuttuu siten, että se sisältää siipikarjan lannan käyttöä polttoaineena koskevat vaatimukset. Muutoksen jälkeen siipikarjan lantaa polttoaineena käyttävät tilatason laitokset voidaan hyväksyä sivutuoteasetuksen nojalla, eikä niiden tarvitse täyttää EU:n jätteenpolttoa koskevia vaatimuksia. 

Käytännössä muutos tarkoittaa, että laitoksilta ei vaadita vaativia jatkuvatoimisia emissiomittauksia. Helpotuksesta huolimatta siipikarjan lannan polttoa koskevat vaatimukset ovat edelleen kireät.  Poltto-olosuhteita ja savukaasujen puhdistamista koskevat vaatimukset ovat jätteenpolton vastaavien vaatimusten tasolla.

Siipikarjan lantaa voi polttaa maatilalla polttolaitoksessa, jonka nimellinen kokonaislämpöteho on enintään viisi megawattia. Lisäksi lannan tulee olla peräisin samalta maatilalta, jossa polttolaitos sijaitsee. Tilojen väliset yhteispolttolaitokset eivät siis ole mahdollisia.

Tiukat määräykset lämpötilalle ja päästöille

Polttoprosessille on asetettu tiukat lämpötilavaatimukset: vähintään 2 sekuntia 850 OC lämpötilassa tai 0,2 sekuntia 1100 oC lämpötilassa.  Laitoksessa tulee olla lisäpoltin, jolla varmistetaan, että lämpötilavaatimukset täyttyvät keskeytyksettä. Lämpötilamittaukset on tallennettava automaattisesti.

Polttoprosessin päästöille on säädetty tiukat raja-arvot rikkidioksidille (50 mh/Nm3), typen oksideille oksideille (200 mg NO2/m3) ja hiukkasille (10 mg/Nm3), joita maatilan polttolaitoksen savukaasuista on mitattava vähintään vuosittain. Lisäksi polttolaitoksessa on oltava automaattinen polttoaineenhallintajärjestelmä, jolla lanta siirretään polttokammioon.  Polttolaitoksille on asetettu myös yleisiä vaatimuksia, jotka koskevat muun muassa lannan varastointia ja varastointipaikalla syntyvän jäteveden käsittelyä.

Maatiloilla toimivien lantaa polttoaineena  käyttävien polttolaitosten eläinsivutuoteasetuksen mukainen valvonta tulee kuulumaan kunnaneläinlääkäreille.  Laitokselta vaaditaan viranomaisen hyväksyntää, joka edellyttää vähintään kahta tarkastuskäyntiä. Lisäksi vaatimusten täyttyminen tarkistetaan vuosittain. Maatilan polttolaitos sisältyy myös ympäristönsuojelulain mukaiseen maatilan ympäristölupaan, jonka valvonta kuuluu  ELY-keskuksen ympäristöviranomaisille.

Muutos koskee vain siipikarjan lantaa

Uudet säännökset koskevat ainoastaan siipikarjan lannan käyttöä polttoaineena. Siipikarjan lannan polttoainekäyttöä koskevan asetusmuutoksen yhteydessä muuttuvat myös vaatimukset, jotka koskevat eläinrasvojen polttoa polttoaineena kiinteästi asennetuissa polttomoottoreissa.

Tällä hetkellä uudet säädökset koskevat ainoastaan siipikarjan lannan polttoainekäyttöä. Muiden eläinlajien lannan polttoon sovelletaan edelleen jätteenpolttoasetusta. Komissio on valmis laajentamaan uudet säädökset  koskemaan myös muiden eläinlajien mukaan lukien hevosen lannan polttoainekäyttöä, kun käytettävissä on riittävästi tutkimustuloksia, jotka osoittavat muiden eläinläjien lannan polttoainekäytön olevan ympäristön kannalta riittävän turvallista.

Siipikarjan lannan ja eläinrasvojen polttoa koskeva komission asetus (EU) N:o 592/2014

TP

Lue seuraavaksi