Uutiset

Yleinen

Metsäteollisuuden päästöt vähentyneet merkittävästi

Metsäteollisuuden juuri julkaistut massa- ja paperiteollisuuden ympäristötilastot vuodelta 2013 kertovat hyvästä kehityksestä ympäristövastuun osalta.

Metsäteollisuuden tavoite on vähentää päästöjä ja jätteitä entisestään sekä olla myös jatkossa johtava uusiutuvan energian tuottaja ja käyttäjä. Tilastot osoittavat, että kehitys on tavoitteiden mukaista. Hyvä esimerkki on kaatopaikalle sijoitettujen jätteiden määrä. Se väheni vuonna 2013 edellisvuoteen verrattuna 23 prosenttia. Hyvän tuloksen mahdollisti erityisesti se, että sivuvirtoja voitiin hyödyntää entistä enemmän energian tuotannossa.

Materiaalitehokkuus näkyy jätemäärän vähenemisen lisäksi myös paperin kierrätysasteessa, joka oli vuonna 2013 ennätyksellisesti 80 prosenttia. Vaikka paperin kulutus Suomessa on edellisvuoteen verrattuna vähentynyt, sen talteenottomäärä on pysynyt ennallaan reilussa 700 000 tonnissa. Metsäteollisuus kierrättää Suomessa kaiken talteen otetun paperin. Tilastojen valossa suomalaiset ovat entistä aktiivisempia paperinkierrättäjiä.

Tuotanto kasvoi, päästöt vähenivät

Vuonna 2013 massa- ja paperiteollisuuden tuotantoon suhteutetut ilmaan kohdistuvat päästöt vähenivät ja veteen kohdistuvat päästöt pysyivät samalla tasolla edelliseen vuoteen verrattuna.

Ilmaan suuntautuvista päästöistä merkittävin lyhyen ajan muutos on saavutettu hiukkaspäästöjen osalta. Tuotantoon suhteutettuna ne ovat vähentyneet viimeisen viiden vuoden aikana yli 11 prosenttia. Hyvän kehityksen ovat mahdollistaneet investoinnit entistä tehokkaampiin savukaasuja puhdistaviin laitteistoihin.

Vuosittain kerättävät tilastot sisältävät tietoa metsäteollisuuden ympäristötunnuslukujen kehityksestä sekä vuoden aikana tehdyistä ympäristötoimista. Tilastojulkaisu ja yksittäiset tilastot löytyvät Metsäteollisuus ry:n nettisivulta.

http://www.metsateollisuus.fi/mediabank/4775.pdf 

TP

Lue seuraavaksi