Uutiset

Yleinen

Metsässä panostettava yrittäjäympäristön kehittämiseen

– Kasvavista hakkuumääristä selviämiseksi pitää lähteä siitä, että ensin hyödynnetään olemassa olevat resurssit ja niiden toimintaympäristö kehitetään mahdollisimman hyväksi. Vasta sen jälkeen on aika lisätä kone- ja ihmisresursseja. Tarvitsemme nykyistä paremmin yrittäjyyttä hyödyntäviä joustavia ja tehokkaita toimintamalleja metsänhoitoon, metsänparannukseen ja puunhankintaan. On pyrittävä luomaan sellainen liiketoimintaympäristö, jossa koneresurssit voidaan nykyistä paremmin käyttää ympärivuotisesti ja nykyistä pienemmällä toiminta-alueella. Huhtikuusta syyskuulle on paljon koneita ja työntekijöitä ”vajaakäytössä”. Palveluiden myynti useille eri asiakkaille kangertelee. Metsäalan urakoinnissa vallitsee yhden asiakkaan toimintamalli, Simo Jaakkola sanoi.

– Metsätyön kannattavuuden ratkaisevat hinta ja tuottavuus. Työn tuottavuutta ja kannattavuutta pystytään parantamaan melko halvoilla keinoilla. Sitä voidaan lisätä harvennustyömaiden ennakkoraivauksilla, oikein ajoitetuilla hakkuilla, työn paremmalla organisoinnilla ja hyvällä työmaiden ennakkosuunnittelulla sekä kuljettajien täydennyskoulutuksella. Lisäksi etenkin harvennushakkuutyön hinnoittelu kaipaa tasokorotuksen ja rakenneuudistuksen, jotta tämä työlaji saadaan kestävästi kannattavalle pohjalle. Korotustarve on sitä suurempi, mitä vähemmän käytetään edellä mainittuja muita keinoja, Jaakkola sanoi.
Tehostamistoimenpiteiden jälkeenkin tarvitsemme nykyistä enemmän työntekijöitä metsätöihin ja puunkuljetukseen. Nopeimmin vaikuttaa aikuisten lisäkoulutus. Alan yrityksissä tarvitaan työehtojen, kannustavan palkkauksen ja työskentelyolojen jatkuvaa kehittämistä pystyäksemme pitämään nykyiset työntekijät ja kilpailemaan osaavasta uudesta työvoimasta. Mikäli onnistumme parantamaan yritysten liiketoimintaympäristöä ja sitä kautta nostamaan työn kokonaistehokkuutta, arvioimme puunkorjuuseen tarvittavan uusia kuljettajia lisää 600 – 900 henkilöä nykyisten noin 5500 lisäksi. Ilman parantamistoimenpiteitä tarvitsemme uusia kuljettajia paljon enemmän, Simo Jaakkola sanoi.
Lisätietoja: Simo Jaakkola, varatoimitusjohtaja, 040-9009414

Lue seuraavaksi