Uutiset

Yleinen

Metsälakien kokonaisuudistus voimaan

Vuoden alusta astui voimaan laaja metsälakipaketti asetuksineen. Uudistus on laajin vuosikymmeniin. Paketti käsittää muutokset metsälakiin ja metsänhoitoyhdistyslakiin, uuden metsätuholain, lain puutavaran ja puutuotteiden markkinoille saattamisesta sekä puutavaran mittauslain energiapuun mittausta koskevat osiot.

Metsälain muutoksella edistetään metsänomistajien valinnanvapautta oman metsäomaisuutensa hoidossa, parannetaan metsätalouden kannattavuutta ja puuta jalostavan teollisuuden toimintaedellytyksiä sekä metsäluonnon monimuotoisuutta. Lakiuudistuksen keskeinen tavoite on vähentää yksityiskohtaista metsien käsittelyn sääntelyä ja selkiyttää lainsäädäntöä. Suurimmat muutokset ovat erirakenteisen metsänkasvatuksen salliminen, uudistamisen ikä- ja läpimittarajoista luopuminen, puulajivalinnan monipuolistuminen sekä erityisen tärkeiden elinympäristöjen (ns. 10 §) määrän lisääminen. Taimikon perustamisilmoituksesta luovutaan ja valvonta suunnataan uudistamisen tuloksiin, joille säädetään uudet vähimmäisrajat.

Metsänhoitoyhdistyslain muutos lisää metsänomistajien valinnanvapautta edunvalvonnassa ja metsäpalveluiden hankinnassa sekä parantaa metsätalouselinkeinon kilpailukykyä ja kannattavuutta. Laki tulee voimaan kokonaisuudessaan vasta vuoden 2015 alussa, mutta veroluonteisesta metsänhoitomaksusta luovutaan siten, että vuonna 2014 ja sen jälkeen metsänhoitomaksua ei enää määrätä. Vuoden 2013 maksu jää siis viimeiseksi, ja se kannetaan vuoden 2014 lopulla. Metsänhoitoyhdistykset rahoittavat toimintansa jatkossa yhdistyksiin kuuluvien metsänomistajien jäsenmaksuilla sekä liiketoimintansa tuotoilla. Myös yhdistysten omaa liiketoimintaa koskevat rajoitukset poistuvat ja metsänhoitoyhdistykset voivat jatkossa tuottaa jäsentensä haluamia metsätalouden ja puukaupan palveluja.

Metsätuholain tehtävä on turvata metsien hyvä terveys erityisesti hyönteistuhoja torjumalla. Uusi laki vastaa pitkälti edeltäjäänsä eli lakia metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta. Tärkeimmät muutokset koskevat kuusipuutavaran poiskuljetuksen aikaistamista Etelä-Suomessa, energiapuun sisällyttämistä lakiin, kantojen poiskuljetukselle asetettavaa määräaikaa ja metsistä poistettavan vahingoittuneen puun määritelmää. Lailla yksinkertaistetaan hallintoa siirtymällä maastovalvonnasta pääosin toimijoiden omavalvontaan.

Puutavaran mittauslaki astui voimaan jo 1.7.2013, mutta lakiin uutena mukaan tullut energiapuun mittaus vaati siirtymäajan vuoden loppuun. Muiden puutavaralajien tapaan nyt myös energiapuuta koskevat vuoden alusta säädökset, joilla varmistetaan erityyppisten mittausmenetelmien luotettavuus. Lailla puutavaran ja puutuotteiden markkinoille saattamisesta pannaan täytäntöön EU:n puutavara-asetus N:o 995/2010 Suomessa. Lain tarkoituksena on estää laittomasti tuotetun puutavaran päätyminen Suomen markkinoille. Toimivaltaisena viranomaisena Maaseutuvirasto valvoo maahan tuodun puutavaran ja puutuotteiden toimituksia yhteistyössä tullin kanssa ja kotimaassa tuotetun puutavaran laillisuutta yhteistyössä Suomen metsäkeskuksen kanssa.

 


Lue seuraavaksi