Uutiset

Yleinen

Metsähakkeen käyttötavoitteiden toteutuminen edellyttää saha- ja vaneriteollisuuden tuotannon kasvua

Hakkuutähteiden ja kantojen korjuumahdollisuudet ovat suoraan sidoksissa päätehakkuiden määrään, johon vaikuttaa ennen kaikkea tukkipuun kysyntä ja hinta. ”Tukkipuuta käyttävän puunjalostusteollisuuden kannattavuutta tukevat toimenpiteet, kuten puurakentamisen edistäminen tai tuet sahojen energiantuotantoinvestoinneille, auttaisivat myös metsähakkeen käytön tavoitteiden saavuttamisessa”, toteaa Metlan tutkija Maarit Kallio.

Uusiutuvan energian velvoitepaketissa metsähakkeen käyttö sähkö- ja lämpölaitosten polttoaineena nousisi 25 terawattituntiin ja liikenteen biopolttoaineiden valmistus kolmen uuden biojalostamon myötä seitsemään terawattituntiin vuoteen 2020 mennessä.

Biodieselin valmistus veisi metsähaketta sähkön ja lämmön tuotannolta

Saha- ja vaneriteollisuuden tuotanto on taantunut huomattavasti. Raakapuun hakkuiden on arvioitu jäävän tulevaisuudessa jopa 20 prosenttia pienemmäksi kuin vuonna 2007. Näin alhaisella päätehakkuiden tasolla 25 terawattitunnin tavoite metsähakkeen käytölle sähkö- ja lämpölaitoksissa voisi toteutua, mikäli biodieselin valmistukseen ohjautuisi enintään kaksi miljoonaa kuutiota metsähaketta ja päästöluvan hinta nousisi nykyisestä selvästi.

Biodieselin tuotanto lisäisi kilpailua metsähakkeesta ja nostaisi sen hintaa huomattavasti. Tämä supistaisi metsähakkeen käyttömahdollisuuksia sähkön ja lämmöntuotannossa. Jos kuitenkin biojalostamojen raaka-aineesta merkittävä osa tulee olemaan kuitupuuta tai kuiduttavan metsäteollisuuden sivutuotevirtoja, kilpailu raaka-aineesta sähkön ja lämmöntuotannon kanssa lievenee.

Laskelmien lähtökohdat

Tutkimuksen laskelmissa metsähake korvasi turvetta ja hiiltä nykyisissä tai niiden tilalle rakennet-tavissa sähkö- ja lämpölaitoksissa. Kemiin, Lappeenrantaan ja Varkauteen sijoitetut biodiesellaitokset käyttivät polttoaineenaan lähinnä metsähaketta – kolmella suurella laitoksella metsähaketta tarvittiin noin viisi miljoonaa kiintokuutiometriä eli 10 terawattituntia.
Tukimuodot olivat muuttuva, hiilidioksidin päästöluvan hintaan sidottu sähköntuotannon tuki, joka maksettaisiin rajoituksetta kaikelle metsähakkeella tuotetulle sähkölle sekä pienpuun haketustuki. Kunnittainen prosessi- ja kaukolämmön tuotanto rajoitettiin pääsääntöisesti vuoden 2007 tasolle.

Lähde: Metla

 

Lue seuraavaksi