Uutiset

Yleinen

Kasvihuoneyritykset etsivät korvaajaa polttoöljylle

Kuva: Wikipedia Commons

Energiaa käytettiin kasvihuoneissa vuonna 2008 yhteensä 1 795 553 megawattituntia (MWh). Polttoöljyn ja kivihiilen käyttö väheni kumpikin, mutta sähkön käyttö lisääntyi 32 481 MWh:lla 476 044 MWh:iin. Kaukolämmön käyttö kasvoi 22 362 MWh:lla 132 843 MWh:iin. Vaikka puun käyttö kokonaisuudessa hieman väheni, niin polttohakkeen käyttö kasvoi. Turvepohjaisten polttoaineiden osuus kokonaiskäytöstä nousi selvästi ja ohitti kivihiilen ja antrasiitin käytön.

Energian hinta mietityttää ja kallistaa kotimaiseen

Kasvihuoneyrityksissä käytetään useimmiten useaa eri energialajia: sähköllä valotetaan, hakkeella lämmitetään ja varalämmönlähteenä on öljypoltin. Yksittäisistä energiamuodoista kevyt polttoöljy on yleisimmin käytössä, mutta korkean hinnan vuoksi se on harvoin pääasiallinen energiamuoto. Sen sijaan raskas polttoöljy sekä kivihiili ja antrasiitti ovat perinteisesti olleet isojen kasvihuoneyritysten energialähteitä, joille on viime vuosina etsitty korvaajia kotimaasta. Tähän on kannustanut rajusti noussut energian hinta.

Viime vuosina onkin yhä enenevässä määrin rakennettu kiinteän polttoaineen laitoksia, joissa voi polttaa kotimaisia biopolttoaineita, esimerkiksi turvetta, puuta, viljaa, ruokohelpiä tai puunjalostusteollisuuden jätepuuta. Toisaalta kiinteän polttoaineen laitosten rakentaminen on kallista eikä sama poltin sovellu kaikille polttoaineille. Vuoden 2008 tietojen mukaan turvepohjaisten polttoaineiden osuus kasvoi selvästi vuoteen 2006 verrattuna ja turve ohittikin kivihiilen ja antrasiitin sekä polttoöljyn. Myös polttohakkeen käyttö kasvoi vuoteen 2006 verrattuna.

Valotus lisää sähkön kulutusta

Viime vuonna tutkimukseen vastanneissa yrityksissä käytettiin sähköä 476 044 MWh ja kulutus kasvoi hieman vuoteen 2006 verrattuna. Valotetun alan kasvu, valotustehon lisääntyminen ja viljelykauden pidentyminen ovat lisänneet sähkön kulutusta ja kasvihuoneiden energian kulutuksesta suurin osa muodostuukin sähköstä.

Kasvihuonevihannesten tuotantoon käytetystä 278 hehtaarista oli 68 hehtaarilla tuotantoa yli seitsemän kuukauden ajan. Tästä alasta suurin osa oli valotettua. Valotusta käytetään lähes kaikilla ruukkuvihannestuotantoa harjoittavilla tarhoilla sekä yleisesti tomaatin ja kurkun tuotannossa. Myös koristekasvituotannossa käytetään valotusta. Osa valotuksessa syntyvästä hukkalämmöstä voidaan hyödyntää kasvihuoneiden lämmityksessä.

Tilaston taustaa

Tiedot kasvihuoneiden energiankulutuksesta perustuvat Puutarhayritysrekisteriin. Sen tiedot kerätään kerran vuodessa kaikilta puutarhatuotteita myyntiin viljeleviltä yrityksiltä ja joka toinen vuosi kysytään kasvihuoneiden energiankulutusta. Mukaan otetaan ne yritykset, joilla on lämmitettyä kasvihuonealaa yli 1 000 m2. Vuonna 2008 tällaisia yrityksiä oli 1 022, joista 913 (89 %) vastasi energiakyselyyn.

Energiankulutustiedot julkaistaan myös Puutarhayritysrekisteri 2008 -julkaisussa kesäkuussa. Vanhat julkaisut ovat ladattavissa Matilda-tietopalvelun kautta osoitteesta www.matilda.fi

Lähde: Tike

Lue seuraavaksi