Uutiset

Yleinen

EU:n uusiutuvan energian käyttövelvoitteista työtä ja toimeentuloa

Hyviä esimerkkejä on muualta Euroopasta; esimerkiksi Saksassa uusiutuvan energian alan työllistävyys lisääntyi vuodesta 2004 vuoteen 2007 liki 90 000 henkilöllä 249 000:een. Nämä arviot sisältyvät työ- ja elinkeinoministeriön Toimialapalvelun 11.11.2008 julkaisemaan bioenergia-alan toimialaraporttiin, joka esiteltiin asiantuntijaseminaarissa Uudessakaupungissa.

Bioenergian taloudellinen kilpailukyky ei vielä ole yhtä hyvä kuin useilla muilla energiamuodoilla. Teknologia on monin osin kehittymätöntä. Yksi tulevaisuuden haasteista onkin teknolo­gian kehittäminen siten, että raaka-aineet saadaan hyödynnettyä entistä tehokkaammin. Luon­nossa on suuri bioenergiapotentiaali, mutta ympäristön kestävä käyttö asettaa rajat sen hyödyntämiselle.

EU:n Suomelle ehdottama 38 prosentin uusiutuvien energialähteiden käyttötavoite vuoteen 2020 mennessä avaa kotimarkkinoilla toimiville yrityksille uusia markkinoita. Viimeisten 12 vuoden aikana uu­siutuvien energioiden käyttöä on lisätty yhteensä 30 terawattituntia. Tätä kehitystä auttoi merkit­tävästi metsäteollisuuden tuotannon nopea kasvu.

Hallituksen 6.11.2008 julkistaman Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategian mukaan seuraavien 12 vuoden aikana uusiu­tuvan lisäystarve on samansuuruinen eli 30 terawattituntia. Tällä kertaa muiden markkinatoimijoiden on saavutettava tämä tavoite ilman metsäteollisuu­den kasvun vetoapua. Kasvumahdollisuuksia on ensisijassa puubiomassaa hyödyntävien lämpöyrittäjyys-, energiapuu- ja hakeyritysryhmien aloilla. Suurin osa lisäyksestä tulee edelleen puubiomassoista, mutta tulevaisuuden tavoitteiden täyttäminen edellyttää merkittävää panostusta myös muihin raaka-aineisiin perustuvaan hajautettuun energian tuotantoon.

Toimialana bioenergia-ala on merkittävän kasvupotentiaalin omaava osa suomalaista maa- ja met­sätaloutta, metsäteollisuutta sekä energia- ja ympäristöteknologia-alan teollisuutta. Alan tuotan­tolaitokset ovat sijoittuneet eripuolille maata tarjoten näin merkittävästi toimeentuloa ja työtä myös kasvukes­kusten ulkopuolisille ydinmaaseudun ja harvaan asutun maaseudun alueille.

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2007 bioenergiatoimialaan kuuluvan pk-yritysryhmän tuotannon bruttoarvo oli 234 miljoonaa euroa ja jalostusarvo 65 miljoonaa euroa. Bioenergia-alan toimintaa harjoitettiin kaikkiaan 368 toimipaikassa, jotka työllistivät 1 667 henkilöä. Yrityksistä 90 % oli alle 10 henkilöä työllistäviä mikroyrityksiä. Näiden mikroyritysten osuus alan liikevaihdosta oli 31 % ja työpaikoista 28 %.

TEM ja TE-keskukset julkistavat yhteistyössä MMM:n, Finpron ja MEK:n kanssa vuosittain toimi­alaraportteja yritysten suhdannetilanteesta ja toimialojen kehittämismahdollisuuksista.

Raportit ovat maksutta saatavilla osoitteessa: www.toimialaraportit.fi

Lähde: TEM tiedote – http://www.finbioenergy.fi/j
Kuva: Koivuhaketta Commons Wikipedia

Lue seuraavaksi