Uutiset

Yleinen

Bioenergiasta aluetalouden veturi

Valtakunnan ja paikallistason asioiden hoidossa pitäisi lähi/bioenergian tuotannon saada merkittävä painoarvo, koska bioenergian tuotannolla on nimenomaan aluetaloudellinen vaikutus.

Mielestäni valtakunnantason ja aluetason käytännön toimissa unohdetaan helposti paikallisen talouden merkitys, vaikka juhlapuheissa se kyllä nostetaan esiin. Pitää muistaa, että ilman vahvaa paikallistaloutta ei ole vahvaa valtakunnantaloutta.

Lähienergiaa

Poliittisissa ”vihreissä arvoissa” lähiruoka ja lähienergia rinnastetaan. Energiaa, jota kaikki tarvitsevat, kannattaa tuottaa mahdollisimman lähellä olevista lähteistä. Puu ja turve ovat ne suomalaiset energialähteet, jotka ovat vielä osittain hyödyntämättä. Molempia syntyy samaa tahtia, kuin niitä hyödynnetään.

Kivihiiltä ja öljyä on hankala takaisin hiilikaivokseen tai öljylähteeseen saattaa. Puuta sen sijaan kasvaa näillä leveysasteilla ja jos ei kasva puuta, syntyy turvetta. Poltettaessa vapautunut hiilidioksidi siis palaa takaisin juurilleen ja sitoutuu takaisin turpeeseen ja puuhun.

Molempia, puuta ja turvetta, syntyy hitaasti mutta varmasti. Joku on jopa käynyt juhannuksen tienoilla metsässä ”kuuntelemassa”, kuinka puu kasvaa. Jos metsä sitten kasvaa parhaimmillaan vaikka hehtaarilla vajaa 10 m3 vuodessa, ja kasvu on nopeimmillaan juhannuksen tienoilla, niin pitäisihän sen ”rytinän jo kuulla”. Suolla ei ehkä turvekerroksen kasvua kukaan ole käynyt kuuntelemassa.

Metsistä tuloja

Kun metsää harvennetaan ja siitä saadaan myyntituloja, se vaikuttaa kyseisen metsänomistajan tuloihin ja hakkuuyrittäjien tuloihin. Samalla lisääntyvät myös kunnan verotulot. Kun kyseinen puumäärä poltetaan lähialueella, työtä saavat lähiseudun lämpö-, haketus- ja kuljetusyritykset. Laajemmin ajateltuna, kun lämmitysmuoto valitaan esimerkiksi toimimaan hakkeella, pitkällä tähtäimellä ylläpidetään ekologista tuotantoa ja lähiseudun yrittäjyyttä.

Mitä enemmän bioenergiaa tuotetaan paikallisesti, sitä enemmän taloudelliset hyödyt jakautuvat kautta maan. Keskitetty energiantuotanto johtaa enemmän taloudellisten hyötyjen keskittymiseen taajamiin ja energian tuotantoa liiketoimintaan harjoittaviin tiettyihin suuriin yrityksiin. Valinnanvaihtoehtoja sen sijaan on etenkin lämpöenergiavalinnoissa kunnilla, yrittäjillä ja yksittäisillä kansalaisilla.

Erityisesti kuntien kannattaisi hankkia paikallista bioenergiaa, koska raha jää lähiseudun yrittäjien ja bioenergiantuottajien käyttöön. Nuo tulot tuottavat sitten myös kuntatalouteen edelleen verotuloja.

Valinnanvaraa

Etenkin lämpölaitoksen valinnassa pitäisi kiinnittää huomiota siihen, että laitos pystyy polttamaan mahdollisimman paljon erilaista materiaalia. Tällä lämmittäjä pystyy vaikuttamaan siihen, paljonko lämmön tuottaminen maksaa. Jos laitoksessa pystyy polttamaan haketta, siinä pystyy polttamaan oikeastaan mitä tahansa muutakin kiinteää polttoainetta.

Sähköä hajautetusti

Bioenergia on lähes poikkeuksetta lähienergiaa. Sen ei kuitenkaan tarvitse olla pelkästään lähienergiaa. Biokaasu-, kiinteästä materiaalista polttolaitokselta tai tuulivoimasta tehty sähköenergia voidaan toki syöttää sähköverkkoon. Sähköverkkoa pitkin asiakkaille sähköenergiasta saatu raha tukee myös aluetaloutta. Jälleen yksi peruste hajautetulle energian tuotannolle.

Hake lähienergiaksi

Jos tarkastellaan lähienergiasta haketta, sen hyödyntämistä voidaan lisätä oikeastaan kaikista nopeimmalla tahdilla lämpöenergian tuotannossa. Vaikka hakelämmityskohteita on Suomessa jo runsaasti, niitä on järkevä perustaa myös lisää. Energiaa tarvitaan ja sen käyttö lisääntyy etenkin, kun rakennetaan uusia lämpölaitoksia. Hakelämmitys sopii erittäin hyvin korvaamaan myös öljylämmityskohteita.

Yrittäjät liikkeelle

Hakkeen käyttöä puoltavat myös metsänhoidolliset näkökulmat. Kun metsiä hoidetaan harventamalla niitä ajoissa, saadaan tulevaisuudessa hyvälaatuista ainespuuta metsäteollisuuden käyttöön. Metsäteollisuudella on siis myös oma intressi saada harvennukset ajoissa tehdyiksi, vaikka se ei harvennuksista hakattavaa kuitupuuta saisikaan käyttöönsä.

Potentiaalisia bioenergiakohteita on ympäri maata. Tarjouspyyntöjä on paikallislehdissä, mutta etenkin yksittäisten yritysten kohteissa tarjouksia pyydetään suoraan potentiaalisilta yrittäjiltä. Kun mukaan halutaan, niihin pitää yrittäjien vain valmistautua huolellisesti etukäteen.

Vaikka ei asia ole vielä ehkä nyt ajankohtainen omalla kohdalla, kannattaa asiaa pohtia muiden yrittäjien kanssa. Yllätys se ei saisi olla, että tarjouspyyntö energiantuotannosta tulee.

Isompia kohteita

Yksittäiselle omakotitalolle investointi hakkeen käyttöön on melko kallista. Jos lämmitettävänä on talousrakennuksia tai jos yksi hakelämpölaitos tuottaa lämpöä useampaan kohteeseen, on tilanne jo toinen. Yhden yrittäjän ja hakelämpölaitoksen voimalla saadaan monta kiinteistöä lämpiämään ja yksi yrittäjä voi myös hoitaa useampia laitoksia.

Kun erilaista poltettavaa massaa syntyy joka tapauksessa, niiden hyödyntäminen polttamalla on kaikista vaivattomin vaihtoehto. Mitä isompi murska tai hakkuri, sitä tunteettomammin se pilkkoo laitokseen syötettävän materiaalin. Mitä isompi lämpölaitos, sitä joustavammin yleensä eri polttoaineita voidaan hyödyntää. Ja kun kattila ei ole ronkeli, voidaan samaan kattilaan laittaa sitten kaikki polttamiseen kelpaava.

Pääkirjoitus – Bioenergia Uutiset 1/09

Lue seuraavaksi