Uutiset

Yleinen

Bioenergian tuotannon kestävyyden mittaamiseen tulossa uusi työkalu

Kuva: Juha Laitila (Metla)

Aiemmat tutkimukset ovat arvioineet luonnonvarojen käytön kestävyyttä lähinnä yhdestä, esimerkiksi ekologisen kestävyyden, näkökulmasta. Tarkastelut jäävät tällöin irrallisiksi eivätkä vastaa todellista päätöksentekotilannetta, jossa on samaan aikaan huomioitava esimerkiksi taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden rajoitteita ja näkökulmia.

Uutta työkalua voidaan hyödyntää yritysten energiantuotantoon liittyvässä liiketoiminnassa sekä energiapoliittisen päätöksenteon tukena.

Uuden työkalun avulla voidaan arvioida metsäbiomassaan perustuvaa energiatuotantoa samanaikaisesti taloudellisen, ekologisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden näkökulmasta. Kestävyyden arvioinnissa hyödynnetään monitavoitteista päätösanalyysiä ja elinkaariarviointia.

Neljä tapaustutkimusta

Uutta työkalua kehitetään neljän ajankohtaisen tapauksen avulla:

1. paikallinen metsähakkeeseen perustuva lämpöyrittäjätoiminta,
2. puupellettien valmistus ja vienti koti- ja ulkomaisille markkinoille,
3. metsähakkeen ja turpeen suora poltto CHP-laitoksessa (yhdistetyssä lämmön- ja sähköntuotantolaitoksessa) ja
4. biodieselin valmistus puusta ja turpeesta.

Kestävyys on laajalti hyväksytty periaate luonnonvarojen hyödyntämisessä. Kestävyydellä on kuitenkin monta ulottuvuutta, jotka ovat voivat olla keskenään vastakkaisia tai toisiaan tukevia uusiutuvan energian tuotannossa.

Uusiutuvaan energiaan perustuva liiketoiminta on maailmanlaajuisesti nopeasti kasvava ala. Metsäbiomassa on eräs tehokkaimmista tavoista tuottaa uusiutuvaa energiaa laajassa mittakaavassa. Tämä mahdollistaa metsäluonnonvaran hyödyntämisen uudella tavalla, mutta se edellyttää myös tehokkaita työkaluja päätöksenteon tueksi.

Yhteistyöhanke valmis vuonna 2011

Työkalua kehitetään Tekesin rahoittamassa tutkimushankkeessa ”Moniulotteinen kestävyyden arviointikehikko puuenergian tuotannolle, BioSus”. Suomen ympäristökeskuksen (SYKE), Joensuun yliopiston (JoY) ja Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) hanke käynnistyi 1.7.2009 ja päättyy 31.12.2011.

Lähde:
Bioweb/Ympäristöministeriö tiedote

Lue seuraavaksi