Uutiset

Kuljetuskalusto

VAK-kuljetuksia koskevan lain kokonaisuudistus parantaa turvallisuutta

Tasavallan presidentti vahvisti 23.3.2023 vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevan lain kokonaisuudistuksen.

Uudistuksen tavoitteena on parantaa vaarallisten aineiden kuljetusten (VAK) turvallisuutta ja torjua mahdollisia ympäristövahinkoja. Uudistus selkeyttää ja yhtenäistää nykyistä vanhentunutta sekä osin epäselvää sääntelyä, ja parantaa näin koko yhteiskunnan turvallisuutta.

Voimassa oleva laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta on vuodelta 1994. Lakia on muutettu useaan kertaan sen voimaantulon jälkeen, minkä lisäksi kuljetusalan toimintaympäristö on muuttunut 30 vuodessa huomattavasti.

Lailla luodaan yhtenäiset vaatimukset eri kuljetusmuodoille

Lain tavoitteena on luoda yhtenäinen kokonaisuus tie-, rautatie-, alus- ja ilmakuljetusten vaatimuksista sekä sujuvoittaa sääntelyä muun muassa poistamalla säädöksien tulkinnanvaraisuutta ja täsmentämällä viranomaisten valtuuksia. Lailla myös saatetaan VAK-kuljetuksia koskevat säädökset vastaamaan paremmin perustuslain asettamia vaatimuksia. Laissa on myös huomioitu VAK-kuljetuksia koskevat kansainväliset sopimukset ja EU:n lainsäädäntö.

Uudistuksen konkreettiset muutokset koskevat muun muassa VAK-kuljetusten valvontaa ja lain rikkomisesta johtaviin seuraamuksiin. Lisäksi muutoksia tulee VAK-kuljetuksien säilyttämistä koskevaan sääntelyyn, muun muassa tilapäiseen säilyttämiseen tarkoitettujen alueiden ja VAK-ratapihojen osalta.

Viranomaisilta vaaditaan jatkossa VAK-valvontasuunnitelmat. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom toimii viranomaisvalvonnan koordinaattorina. Lisäksi Liikenne- ja viestintävirastolle annetaan valtuudet antaa määräyksiä teknisluontoisista asioista.

Laki tulee voimaan 1.9.2023.Lue seuraavaksi