Uutiset

Autot

Liikenneturvan lausunto alkolukkolaista sekä ajokorttilain muuttamisesta

Liikenneturva kiittää lausuntomahdollisuudesta ja esittää muutamia näkökohtia alkolukkoa koskevan lainsäädännön uudistamisesta.

Liikenneturva pitää erittäin hyvänä esityksessä ehdotettua ratkaisua, jossa alkolukkoa koskeva lainsäädäntö koottaisiin yhteen alkolukkolakiin. Tämä selkeyttäisi kokonaisuuden hallintaa ja olisi teknisesti hyvin perusteltu muutos.

Alkoholin käyttö aiheuttaa tieliikenteeseen edelleen huomattavan turvallisuusriskin. Alkoholin suurkuluttajien määrä on suuri ja ongelmakäyttö on yleistä. Liikenneturva on tuonut toistuvasti esille sen, että rattijuopumus on monisyinen ongelma, jonka ratkaisemiseksi tarvitaan laajaa keinovalikoimaa: Uskottavaa valvontaa ja tehokasta viestintää, hoitoa ja tukea alkoholiongelmaisille sekä alkolukkojen määrän lisäämistä.

Liikenneturva pitää tärkeänä, että alkolukon käyttöä lisätäisiin sekä vapaaehtoistoimin että rattijuopumukseen syyllistyneiden seuraamuksena. Ehdotetut muutokset antavat tälle kehitykselle nykyistä paremman pohjan. Liikenneturvallisuuden näkökulmasta kannatettava muutos olisi ehdotettu menettely, jonka mukaan tuomioistuin määräisi alkolukon kaikille rattijuopumukseen syyllistyneille. Laitteesta voisi kuitenkin kieltäytyä.

Suomessa rattijuopumuksesta määrätyt ajokiellot ovat selvästi lyhyempiä kuin monissa muissa Euroopan maissa. Esimerkiksi Ruotsissa rattijuopumuksesta yleisesti ajokielto on yksi vuosi ja törkeästä rattijuopumuksesta kaksi vuotta. Liikenneturva esittää, että Suomessakin rattijuopumuksesta määrättyjä ajokieltoaikoja pidennettäisiin, esimerkiksi ajokiellon vähimmäisaikaa korottamalla. Tämä varmuudella lisäisi halukkuutta valita alkolukko ajokiellon sijasta.

Esityksessä ehdotetaan, että jatkossa valvotussa ajo-oikeudessa käytettävän alkolukon vaatimustasoa kevennettäisiin siten, että käyttötietoja enää kerättäisi. Esityksessä myös todetaan, että riittävän tehokas ajokieltovalvonta on mahdollista järjestää tavanomaisen liikennevalvonnan yhteydessä. Liikenneturva ei kannata tätä ehdotusta, eikä pidä uskottavana, että nykytilanteessa poliisin voimavarat riittävät tehokkaaseen ajokieltojen valvontaan. Poliisin valvontatehtävät ovat muutoinkin entistä kovemmalla koetuksella.

Alkolukkojen muistiin taltioimat käyttötiedot ovat hyödyllisiä, sillä niillä voidaan seurata kuljettajan taipumusta syyllistyä rattijuopumukseen, ja siten arvioida henkilön soveltuvuutta ajo-oikeuden palauttamiseen. Lisäksi käyttötiedoista olisi apua rattijuopumukseen syyllistyneen hoidon ja tuen ohjaukseen. Myös tutkimuskäyttöön yhteen koottu tallennetieto on tarpeellista. Erityisesti nykyisessä tilanteessa, kun alkolukkojen käyttö Suomessa on melko vähäistä, pitäisi uuden alkolukkolain vaikutuksia pystyä arvioimaan mahdollisimman hyvin ja monipuolisesti. Eri vaatimustasojen alkolukkojen hintaero ei ole niin suuri, että sen vuoksi olisi perusteltua keventää laitteita koskevia vaatimuksia. Informaatioteknologiaa ja automatisaatiota hyödyntäen voitaisiin varmasti keventää ja tehostaa alkolukon valvontatietojen käsittelyä ja käyttöä. Samalla tulisi harkita, olisiko Liikenteen turvallisuusvirasto ajokorteista vastaavana ja tietohallintaan erikoistuneena viranomaisena myös oikea taho alkolukon käyttötietojen kerääjäksi ja haltijaksi.

Lue seuraavaksi